Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomohl vyvinout orientační systém, který usnadní navigaci v Podolské porodnici

Zástupci ÚPMD, Czechdesignu, externí specialistka Dominika Potužáková,grafický tým Artbureau a vítězný tým Roman Černohous i esté architekti. | Foto: Anna Organova Zástupci ÚPMD, Czechdesignu, externí specialistka Dominika Potužáková,grafický tým Artbureau a vítězný tým Roman Černohous i esté architekti. | Foto: Anna Organova

Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign vyvinul nový orientační systém. V designérském dialogu zvítězil grafický tým Romana Černohouse ve spolupráci s Esté architekti.

V rozsáhlém projektu zaměřeném na optimalizaci navigace a orientace v areálu ÚPMD byla pomocí výzkumu provedena důkladná analýza současného stavu navigačních prvků a informačního systému. Tento výzkum poskytl důležité poznatky a doporučení, která mají za cíl zlepšit služby poskytované pacientům a personálu. Jeho výsledky sloužily jako zadání designérského dialogu. Výsledkem je orientační systém pocházející z dílny Romana Černohouse a Esté architekti. 

„V Ústavu pro péči o matku a dítě se snažíme stále zkvalitňovat služby a péči o naše pacientky i návštěvníky. Uvědomujeme si, že návštěva zdravotnického zařízení může být stresovou záležitostí, a proto je naší prioritou tyto situace pacientům co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit. I proto jsme uvítali iniciativu organizace Czechdesign. Těší nás, že jsme se stali vlajkovou lodí tohoto projektu a inspirací pro další zdravotnická zařízení,“ doplňuje doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD. 

Řešení centrálního prostoru ve zvýšeném přízemí - recepce | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architektiŘešení centrálního prostoru ve zvýšeném přízemí - recepce | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architekti

Zaměřeno na service design 

Odborná organizace Czechdesign měla za cíl prostřednictvím komplexního výzkumu definovat potřeby klientů, ale i zaměstnanců zdravotnického zařízení a pomocí designérského dialogu a participativních designérských metod vytvořila studii, která doporučuje způsoby zlepšení systému wayfindingu zohledňující potřeby zapojených aktérů, a to včetně pacientů se specifickými potřebami. 

 „Jádro leží v procesu nazvaném designové myšlení, který obsahuje uživatelský výzkum a testování. Věříme, že svou iniciativou pro orientační systémy v nemocnicích posuneme český design na novou úroveň a umožníme tak zlepšení kvality služeb poskytovaných v oblasti zdravotnictví, vyšší komfort a lepší orientaci pacientů a méně zátěže pro personál nemocnice,“ komentuje ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová. 

Orientační systém pro Ústav pro péči o matku a dítě, výšková umístění typů nosičů | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architektiOrientační systém pro Ústav pro péči o matku a dítě, výšková umístění typů nosičů | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architekti

Ústav pro péči o matku a dítě  

Ústav pro péči o matku a dítě, neoficiálně nazývaný také jako Porodnice v Podolí, je komplexem budov pocházejících z roku 1914 s kapacitou 164 dospělých lůžek. 

„Ústav pro péči o matku a dítě je situován pod hradbami Vyšehradu. Jedná se o členitou stavbu složenou z několika budov a pracovišť. Proto je nutné stávající orientační a navigační systém nejen modernizovat, ale taky jej citlivě zakomponovat do historického komplexu budov. V cestě ke zkvalitnění služeb jsme se rozhodli spolupracovat s organizací Czechdesign, protože stejně jako se na nás pacientky obrací s prosbou o odbornou pomoc, tak se i ÚPMD snaží spolupracovat s odborníky, kteří jistě přijdou s inovativním řešením,“ doplňuje prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, zástupce ředitele ÚPMD.

Ročně v porodnici přijde na svět přibližně čtyři až pět tisíc dětí, což je v průměru 14 porodů za den. Denně je v porodnici ošetřeno na 350 ambulantních pacientek. Kromě nich areálem každý den projde také nespočet návštěv a skoro 300 zaměstnanců.   

 prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, zástupce ředitele ÚPMD při prezentaci výsledků výzkumu. | Foto: Anna Organova prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA, zástupce ředitele ÚPMD při prezentaci výsledků výzkumu. | Foto: Anna Organova

Výzkum s jasným cílem

Výzkum byl strukturován do několika fází. Nejprve byla provedena analýza literatury a existujících navigačních systémů v podobných zdravotnických zařízeních, což umožnilo identifikovat osvědčené postupy a trendy v oblasti navigace v nemocnicích. Tato rešerše posloužila jako základ pro návrh metodiky vlastního výzkumu.

Výchozí stav orientačního systému čekající na modernizaci | Zdroj: Archiv autorůVýchozí stav orientačního systému čekající na modernizaci | Zdroj: Archiv autorů

Poté následovala fáze sběru dat, kde byly použity různé metody výzkumu. Participace primárních uživatelů, tedy jak klientů, tak zaměstnanců nemocnice, byla pro výzkum klíčová. Kvalitativní fáze v podobě pozorování chování uživatelů při hledání cesty v nemocnici probíhala pomocí individuálních rozhovorů s vybranými uživateli. 

Další kvalitativní metodou byla metoda stínování. Ta mapovala uživatelskou cestu službou. Pomocí stínování výzkumníci identifikovali vhodné rozmístění navigace a potenciálně problematická místa, která bylo třeba vyřešit.

Poslední z využívaných metod byla moderní metoda eye-trackingu, která vychází z kognitivní psychologie, je úsporná a poskytuje velmi přesná data i od menšího množství respondentů.

Metoda eye-trackingu | Zdroj: CzechdesignMetoda eye-trackingu | Zdroj: Czechdesign

 „Data z výzkumu Deloitte z roku 2019 říkají, že 85 % pacientů se při návštěvě zdravotnického zařízení ptá na cestu, což potvrdil i náš výzkum v ÚPMD. Dále se nám potvrdilo, že uživateli, který je v zařízení poprvé, může nalezení cíle trvat násobně déle, než když už prostor zná, a v neposlední řadě, že zdravotnický personál poskytuje radu a pomoc pacientům při orientaci každý den. Závěry výzkumu podporují snahu o optimalizaci navigace a wayfindingu, což by mohlo mít pozitivní dopad na spokojenost pacientů, efektivitu personálu a celkovou kvalitu poskytované zdravotní péče,“ komentuje ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová. 

Výsledky výzkumu přinesly řadu poznatků a dat, ze kterých vzešla nejen doporučení porodnici, ale i zadání pro designéry.  

Ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová při prezentaci výsledků výzkumu zaměstnancům ÚPMD a odborné veřejnosti | Foto: Anna OrganovaŘeditelka Czechdesignu Jana Vinšová při prezentaci výsledků výzkumu zaměstnancům ÚPMD a odborné veřejnosti | Foto: Anna Organova

Naprostá většina respondentů z řad klientů i zaměstnanců považuje samotnou budovu i zahrady ÚPMD za velmi krásné. Klienti i personál vnímají a často oceňují ochotu personálu se klientům věnovat, naslouchat, poradit a pomoci. Navigaci v ÚPMD velmi ztěžuje vizuální smog. Navigace v areálu je nedostatečná a zejména návštěvníkům, kteří jsou v ÚPMD poprvé, trvá nalezení cíle násobně déle než těm, kteří zařízení navštěvují opakovaně. 

Designérský dialog 

Designérského dialogu se zúčastnily dva týmy, které měly s hledáním vhodného a funkčního wayfindingu v instituci zkušenosti. Prvním týmem bylo Grafické studio Artbureau, druhý tým tvořil grafický tým Romana Černohouse a Esté architekti.

Roman Černohous a esté architekti při prezentaci výsledků výzkumu zaměstnancům ÚPMD a odborné veřejnosti | Foto: Anna OrganovaRoman Černohous a esté architekti při prezentaci výsledků výzkumu zaměstnancům ÚPMD a odborné veřejnosti | Foto: Anna Organova

Kreativní dialog, tedy vývoj designu, vycházel z výzkumu, cílem bylo navrhování komplexního systému kombinujícího navigační, orientační i informační systémy do logického, jasně hierarchizovaného a jednotného celku.

Nosiče v základním tvaru (závěsné, nástěnné) | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architektiNosiče v základním tvaru (závěsné, nástěnné) | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architekti

Orientační systém pro Ústav pro péči o matku a dítě, závěsné nosiče | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architektiOrientační systém pro Ústav pro péči o matku a dítě, závěsné nosiče | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architekti

Ze dvou návrhů nakonec závislá i nezávislá část hodnotitelů vybrala vítězný koncept, a to návrh pocházející z dílny Romana Černohouse a Esté architekti. Vítězný koncept byl následně znovu testován s pacienty, tentokrát s konkrétními nosiči. 

„Projekt orientačního systému pro porodnici v Podolí má širší základ. Ambicí bylo zamyslet se obecněji nad principem a podobou navigací ve zdravotnických zařízeních. Systém by tedy měl obstát v různých prostředích. Měl by fungovat v historické budově stejně jako v novostavbě. My jsme navrhli systém, kde lze některé jednoduché stylotvorné prvky předem definovat ve dvou podobách (např. tvarosloví šipek či barevnost). Pro porodnici v Podolí jsme pak tedy rozpracovali podobu systému pro historické budovy. Významně jsme reflektovali kruhové tvarosloví architektury např. podobou šipek či zvýrazňujících ploch. Barevné řešení navazuje na historickou barevnost značení se současným twistem do modrofialového odstínu. Jako funkční se nám ukázalo i používání jedné doplňkové barvy reagující na prostředí,“ dodává Roman Černohous. 

Velký nosič - rozcestník naproti výtahu | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architektiVelký nosič - rozcestník naproti výtahu | Zdroj: Design © 2023 Roman Černohous, Esté architekti

Článek věnující se vítěznému návrhu uveřejní redakce Czechdesignu v červenci. 

Co bude dál 

Projekt Kudy kam: Identifikace bariér a problémů pacientů při hledání cesty ve zdravotnickém zařízení a testování nových řešení ke zlepšení stavu, registrovaný pod číslem CZ.03.03.01/00/22_021/0001559, se soustředí na sociální inovaci a zlepšování služeb v českém zdravotnickém prostředí. Projekt byl podpořen grantem OPZ+ z MPSV a je financován Evropskou unií. 

Cílem organizace Czechdesign je posunout obor designu o krok dál. S výzkumem pokračuje i v dalších nemocnicích. Jedním z cílů je vytvořit srozumitelný manuál, který bude k dispozici Ministerstvu zdravotnictví, všem nemocnicím, zdravotnickým zařízením,
 ale i pobytovým sociálním zařízením a dalším veřejným službám podobného typu.

 

podporujemeinovace.cz       spravnymsmerem.cz 

 

Související

Kudy kam? Výzkum Czechdesignu v Ústavu pro péči o matku a dítě je v další fázi. Představujeme dva designérské týmy
Design služeb

Kudy kam? Výzkum Czechdesignu v Ústavu pro péči o matku a dítě je v další fázi. Představujeme dva designérské týmy

Redakce Czechdesign - 17. 5. 2024 - 8 min.

Co hyzdí svět kolem nás? Odborníci se shodují, design stále citelně chybí ve státní správě, školkách i nemocnicích
Interiér a architektura

Co hyzdí svět kolem nás? Odborníci se shodují, design stále citelně chybí ve státní správě, školkách i nemocnicích

Jana Mattas Horáčková - 2. 5. 2023 - 8 min.

Architektura má moc léčit. Nemocnice a zdravotnická zařízení u nás chátrají, existují ale i příklady úspěšné praxe
Design služeb

Architektura má moc léčit. Nemocnice a zdravotnická zařízení u nás chátrají, existují ale i příklady úspěšné praxe

Sabina Ježková - 12. 6. 2023 - 8 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení