Studujte nový doktorský obor Architektura a urbanismus v Liberci! Přihlášky můžete podat do poloviny září

Promoce studentů FUA TUL 2019 | Foto: Igor Nesterov Promoce studentů FUA TUL 2019 | Foto: Igor Nesterov

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci otevírá nový doktorský studijní program Architektura a urbanismus. Zájemci o toto studium mají čas až do 16. září, kdy je deadline pro podání přihlášek. Přijatí studenti budou moci nastoupit již tento podzim v akademickém roce 2020/2021.

Garantem programu je doc. Ing. arch. Jiří Buček a studiem vás provede například: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., doc. Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych, prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ph.D., Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian, Ing. arch. Petr Stolín, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., nebo prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel.

Program nabídne studentům úzké propojování umělecko-tvůrčího a technicko-konstrukčního pojetí architektury a urbanismu. Naléhavost environmentálních problémů, ekonomická globalizace, informační propojení celého světa, rostoucí mobilita, transformace energetické základny, mají zásadní vliv na vývoj architektury i celých sídel – architektura a městské plánování mohou tyto nové výzvy zvládat především na základě poznatků mnoha dalších oborů a pomocí nových informačních a projekčních technologií.

„V prostředí doktorského studia mají studenti příležitost setkat se a spolupracovat se špičkami ve svém oboru a seznámit se tak s posledními poznatky, na kterých mohou dále stavět. Za tím účelem má být v příštím roce realizována také dostavba nových laboratoří a dílen, právě pro doktorské studenty,“ říká Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury TUL.

Garant tohoto studijního programu, doc. Ing. arch. Jiří Buček získal Grand Prix - Národní cenu architektů v roce 2014 | Foto: archiv autoraGarant tohoto studijního programu, doc. Ing. arch. Jiří Buček získal Grand Prix - Národní cenu architektů v roce 2014 | Foto: archiv autora

Data, klima, veřejný prostor, konverze staveb, dějiny, teorie nebo urbanismus

Doktorský studijní program Architektura a urbanismus svým důrazem na technicko-konstrukční a exaktní složky navrhování nabízí pendant již uskutečňovaného doktorského studijního oboru Výtvarná umění, v jehož rámci jsou architektura a urbanismus pojímány především jako obory umělecké. „Velkou výhodou studia u nás je i kompaktnost Technické univerzity v Liberci, která umožňuje zájemcům iniciovat synergické efekty s výzkumy kolegů na fakultě i v rámci celé univerzity, doplňuje Osamu Okamura. 

„K povinným předmětům patří Metodologie vědecké práce, Cizí jazyk a Seminář k disertační práci. Volitelné předměty pokrývají širokou škálu témat architektury a urbanismu, za sebe jmenuji předměty Adaptivní architektura, Informovaný architektonický design, Digitální formy navrhování, Architektura – nové materiály, Architektura a město v prostorových souvislostech, Urbanismus 21. století v kontextu společenských pohybů, další předměty jsou zaměřeny technicky, teoreticky, volitelný je i předmět Umění a veřejný prostor, který propojuje studium se stávajícím doktorským programem Výtvarná umění,“ přibližuje náplň studia garant tohoto doktorského studijního programu, doc. Ing. arch. Jiří Buček. 

DigitalWood – Barbora Bláhová, Barbora Tauerová, Tomáš Volejník / Ateliér informované architektury, Vedoucí: Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian, Asistent: Mag. arch. Jan Kováříček | Zdroj: FUA TULDigitalWood – Barbora Bláhová, Barbora Tauerová, Tomáš Volejník / Ateliér informované architektury, Vedoucí: Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian, Asistent: Mag. arch. Jan Kováříček | Zdroj: FUA TUL

Pod vedením Ing. arch. Mag. arch. Samana Saffariana se budete moci věnovat například výzkumu digitálního dřeva, responzivního pláště, adaptivního opláštění budov, generativního města nebo augmentované architektury. Další volitelné předměty ale široce pokrývají další aktuální, a ne tak technicky vyhraněná témata, která se pojí s velkými výzvami současnosti a blízké budoucnosti: Veřejný prostor v urbanistických souvislostech, Vybrané problémy společenských věd z pohledu architektury a urbanismu, Pasivní architektura a technologie pro udržitelný rozvoj, Historické a Moderní nosné konstrukce nebo Teorie prostoru a místa v umění a architektuře.

„Otevíráme 4leté doktorské studium v prezenční i kombinované formě, ve kterém doktorandi absolvují tři povinné a minimálně tři volitelné předměty, každý předmět v rozsahu asi 20 hodin. Doktorand má samozřejmě možnost absolvovat nad minimální rámec i volitelné předměty v dalším roce, zvláště pokud je s některými spojeno téma práce,doplňuje Jiří Buček, který nabízí pro dizertační práce témata jako Konverze architektury v Čechách a na Moravě, Proměna sakrální architektury po 2. vatikánském koncilu nebo Architektura mezi uměním a technikou / komplexní projekt.

Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., přednášející a školitel doktorského programu, Veřejný prostor CZ – Krajina města, Praha 2017 (kat. výst., spoluautor) | Zdroj: archiv autoraProf. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., přednášející a školitel doktorského programu, Veřejný prostor CZ – Krajina města, Praha 2017 (kat. výst., spoluautor) | Zdroj: archiv autora

Rozšiřte své obzory

Absolvent doktorského studia studijního programu Architektura a urbanismus bude připraven na působení v akademické i v soukromé sféře. Studium se snaží motivovat ke kreativitě a hledání nových cest v tvorbě, v zacházení s technickými prostředky, v práci s daty i v rozhodování. Adepti mají možnost rozvíjet flexibilní a kritické myšlení, odvahu měnit status quo a podnikat, s podporou prostředků inovativního plánování a stavění. Program cíleně nabízí doktorandům prostor pro osobní rozvoj a sledování vlastních výzkumných cílů, tak aby v budoucnu mohli dosahovat lepších výsledků než jejich současní mentoři. 

Doc. Ing. arch. Jiří Buček, garant a školitel doktorského programu, Galerie Lázně v Liberci, cena Grand Prix 2014 neboli Národní cena za architekturu za konverzi budovy lázní na galerii | Zdroj: Archiv autoraDoc. Ing. arch. Jiří Buček, garant a školitel doktorského programu, Galerie Lázně v Liberci, cena Grand Prix 2014 neboli Národní cena za architekturu za konverzi budovy lázní na galerii | Zdroj: Archiv autora

Možným specifickým přínosem tohoto oboru je nabídka orientace na výzkum digitálních forem. Naopak prohloubení znalostí z oblasti společenskovědních disciplín (sociologie, filozofie, dějiny umění) zase vyvažuje technický pohled na svět hlubším pochopením širšího kulturního a sociálního kontextu tvorby. Kromě standardní formy teoretické nebo architektonicko-historické doktorské dizertační práce, na témata typu Energeticky úspěšné stavění, Strukturalismus v kulturní antropologii a architektuře nebo Tvorba německých architektů Liberecka 1. pol. XX. století, nabízí tento program také formu „research by design“, tj. výzkum prostřednictvím navrhování, v duchu Charty architektonického výzkumu, přijaté Evropskou asociací architektonického vzdělávání, s tématy dizertačních prací jako 3D tisk budov jako komplexní proces, USB City (plug and play), Vliv klimatu a jeho změn na formování urbánního prostředí a prostorů, Interaktivní urbanismus nebo Kvalita bydlení v malých a středních sídlech.

Testovací zařízení pro stavební 3D tisk, v popředí prof. Jiří Suchomel | Zdroj: TULTestovací zařízení pro stavební 3D tisk, v popředí prof. Jiří Suchomel | Zdroj: TUL

Kdo se může přihlásit? 

„Nový doktorský studijní program Architektura a urbanismus na Fakultě umění a architektury v Liberci je určen zvídavým adeptům, kteří mají již uzavřené magisterské studium architektury a urbanismu na jakékoli architektonické škole, ve výjimečných případech však mohou být přijati i absolventi příbuzných oborů, jako jsou inženýrství a technologie, přírodní vědy, společenské obory nebo humanitní a společenské obory. Jak se však říká, doktorské studium není posledním stupněm vzdělávání, ale naopak prvním stupněm vědy a výzkumu, uvádí Osamu Okamura. 

Doktorský program není rozhodně jen pro ty, kteří sní o akademickém postu. „Vysoké procento studentů má představu, že doktorský program je určen pouze pro ty, kteří se chtějí věnovat akademické dráze, vědě a výzkumu, zkušenosti z ETH, Bartlettu, Porta, Delftu, Milána a dalších evropských škol, které jsme měli možnost v rámci přípravy doktorského programu navštívit, ukazují, že mezi studenty je mnoho těch, kteří absolvovali před lety, věnují se praxi a mají potřebu si vzdělání v určité oblasti prohloubit,“ doplňuje Jiří Buček.

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury TUL a hlavní řešitel projektů Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus a Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem | Zdroj: TULIng. arch. MgA. Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury TUL a hlavní řešitel projektů Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus a Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem | Zdroj: TUL

Průběh přijímací zkoušky

U přijímacích zkoušek bude prověřena schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti. Kandidát musí před přijímací komisí na předloženém portfoliu představit a přesvědčivě vyložit své dosavadní umělecké a odborné směrování v návaznosti na svůj doktorský projekt, čímž doloží nejen své tvůrčí předpoklady a odhodlání, ale i základní ochotu k sebereflexivní komunikaci. Uchazeč si může vybrat z nabízených témat disertačních prací, na základě komunikace se svým budoucím školitelem a v návaznosti na výzkumné úkoly probíhající na fakultě, nebo si přinést téma vlastní.

Zájemci o toto studium se mohou hlásit od 15. července do 16. září 2020 elektronicky na portálu stag.tul.cz, pod odkazem Uchazeč.

Projekt Tvorba doktorského programu  Architektura a urbanismus, registrační č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002722 je spolufinancován Evropskou unií.Projekt Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus, registrační č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002722 je spolufinancován Evropskou unií.

Související

Právo a design. Udělejte si jasno jednou provždy. Advokátka Liběna Šrámková vysvětluje, co zákon považuje za autorské dílo
Kritika a teorie

Právo a design. Udělejte si jasno jednou provždy. Advokátka Liběna Šrámková vysvětluje, co zákon považuje za autorské dílo

Liběna Šrámková - 16. 4. 2024

Gól, nebo trestná lavice? Designéři hodnotí medaile k letošnímu MS v ledním hokeji, návrh zaujal i profesionálního hráče
Produktový design

Gól, nebo trestná lavice? Designéři hodnotí medaile k letošnímu MS v ledním hokeji, návrh zaujal i profesionálního hráče

Redakce Czechdesign - 8. 4. 2024

Zformoval tvář liberecké krajiny. Fakulta architektury a umění TUL připomíná dědictví vizionáře Karla Hubáčka
Interiér a architektura

Zformoval tvář liberecké krajiny. Fakulta architektury a umění TUL připomíná dědictví vizionáře Karla Hubáčka

Nikol Galé - 1. 4. 2024

Právo a design. Kreativci, zbystřete, právnička Liběna Šrámková ví, jaká úskalí vás mohou čekat při přípravě smlouvy
Kritika a teorie

Právo a design. Kreativci, zbystřete, právnička Liběna Šrámková ví, jaká úskalí vás mohou čekat při přípravě smlouvy

Liběna Šrámková - 12. 3. 2024

Lampa, která svítí a vyrábí kyslík pomocí řasy. Trojice nadějných slovenských tvůrců důmyslně propojuje design s vědou
Udržitelný design

Lampa, která svítí a vyrábí kyslík pomocí řasy. Trojice nadějných slovenských tvůrců důmyslně propojuje design s vědou

Nikol Galé - 17. 4. 2024

Amazing jen tak trochu. Proč by oblíbený portál zasloužil vylepšit? Prosinec pohledem šéfredaktorky
Kritika a teorie

Amazing jen tak trochu. Proč by oblíbený portál zasloužil vylepšit? Prosinec pohledem šéfredaktorky

Veronika Pařízková - 19. 1. 2024

job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024