Rada výtvarné kultury výroby

Časopis Czechoslovak Industrial Design (CID). Obálka z let shruba 1968-9. Je zde vidět značka CID, kterou byly označovány i vybrané výrobky. Časopis Czechoslovak Industrial Design (CID). Obálka z let shruba 1968-9. Je zde vidět značka CID, kterou byly označovány i vybrané výrobky.

Ve čtyřech dílech vám představujeme první organizace, které se ještě v socialistickém Československu zabývaly designem. Tento druhý díl se věnuje celý činnosti Rady výtvarné kultury výroby.

Ustavující zasedání RVKV proběhlo v dubnu roku 1965. Pod vedením předsedkyně s.Machačové proběhla již na této první schůzce zajímavá debata o tom, co sami zástupci zainteresovaných stran považují za problém nebo za chybějící prvek v dobrém fungování systému. Členové Rady navrhli upravit vztahy s Komisí pro zavádění nových druhů zboží, dále řešili, jak zajistit dostatek výtvarníků pro výrobu a zároveň volali po zkušenostech a literatuře ze zahraničí, spolu s žádostí o členství v Mezinárodní radě společností pro průmyslový design ICSID.1 Z jejich jednání bylo patrné, že určité povědomí o funkci a roli designu mezi nimi existovalo, především s ohledem na to, že různá ministerstva a svazy tou dobou již měly ustanoveny dříve zmíněné „výtvarné rady“. Současně se na jednání také ukázalo, že často to, po čem jeden ze zástupců určitého oboru volal, mu druhý mohl nabídnout (např. zájem o srovnání, výsledky zkoušek výrobků prováděných ve zbožíznaleckém ústavu), přičemž kapacity jejich spolupráce zůstávaly nevyužity. Tyto poznatky pouze potvrdily nutnost koordinace a jednotného řízení institucí zapojených do úrovně výtvarné kultury výroby.

Významným počinem RVKV bylo vytvoření teoretického pracoviště pro otázky designu, které soustavně studovalo zahraniční zkušenosti z této oblasti a přispívalo vlastními původními studiemi k obecnému rozvoji teorie a metodiky tohoto oboru.

Rada výtvarné kultury výroby vydávala vlastní časopis jménem Czechoslovak Industrial Design (CID), s podtitulem Sborník pro otázky průmyslového návrhu. Časopis byl psán dvojjazyčně (česky s anglickými překlady statí) a vycházely v něm články pojednávající o tom, jaká jsou vlastně kriteria kvality výrobku. V časopisu byly komentovány soutěže jako Vybráno pro CID (z níž pak vycházel „Vynikající výrobek“) nebo o nejlepší obal roku, spolu s úvahami o jejich smyslu. Dále zde byly uveřejňovány reflexe výstav, ať už domácích či zahraničních nebo třeba pojednání o tom, v čem spočívá užitná hodnota výrobku. Kromě těchto důležitých debat o základních otázkách designu byly v časopisu sledovány i dobové trendy „dynamického bydlení“ nebo v kuchyňském zařízení. Důležitou roli hrála i pojednání o úspěších těch podniků, které do procesu vývoje nových výrobků již zapojily průmyslového výtvarníka.

Důsledné plánování všech oblastí socialistického hospodářství mělo na výtvarnou kulturu výroby pozitivní vliv v tom smyslu, že i design byl plánovanou činností, direktivně zaváděnou do výroby. Nemalou zásluhu na úrovni produkce měly zmiňované „výtvarné rady“, jejichž předsedy často byli významní umělci, kteří měli pravomoc navrhovat změny produktů, pokud se jim jejich estetická úroveň nezdála uspokojivá.

Od roku 1967 byla Rada výtvarné kultury výroby také členem Mezinárodní rady společností průmyslového designu ICSID, čímž se zapojila do mezinárodní struktury podobně zaměřených institucí. Na její činnost v roce 1972 navázal Institut průmyslového tvarování (později designu).

1Vybráno ze stenografického protokolu z ustavujícího zasedání RVKV, konaného 16. dubna 1965.

jelínek
SHOP BANNER UNOR 2024