Právo a design. Jak se bránit kopírování výrobku? Cest je několik, říká advokátka. Předejít úspěšně sporům však vyžaduje proaktivní přístup

Liběna Šrámková pro vás připravila unikátní sérii článků, ve které řeší otázky ohledně práva a designu. I Foto: Kateřina Uksová Liběna Šrámková pro vás připravila unikátní sérii článků, ve které řeší otázky ohledně práva a designu. I Foto: Kateřina Uksová

V cyklu článků Právo a design pomáhá advokátka Liběna Šrámková designérkám a designérům ošetřit obchodněprávní stránku jejich práce, a předejít tak nepříjemným následkům, jakými mohou být budoucí spory se zákazníky anebo dalšími tvůrci.

V minulých článcích se věnovala smlouvě designérů a designérek s klienty a významu autorského díla. Tento text představí možnosti ochrany vašeho produktu před kopírováním v rámci práva nekalé soutěže. Víte, jaké prostředky vám zákon poskytuje?  

Proč nekopírovat výrobky konkurence?

Pokud se vám stane, že konkurence zneužije váš produkt a zkopíruje jej, máte v rámci české právní úpravy vícero možností, jak se bránit. Rozlišujeme ochranu autorským právem, právem známkovým a právem průmyslových vzorů a podpůrnou povahu má právní úprava ochrany proti nekalé soutěži. 

Tyto jednotlivé typy právní ochrany produktu jsou na sobě nezávislé a mohou se uplatňovat najednou, protože váš produkt může dle práva naplňovat jak znaky autorského díla, tak být registrován jako ochranná známka či průmyslový vzor. 

V kolekci Once Upon A Time používá Karolína Vorlíková také psí srst. | Zdroj: Karolína VorlíkováV kolekci Once Upon A Time používá Karolína Vorlíková také psí srst. | Zdroj: Karolína Vorlíková

Základní formou právní ochrany je autorskoprávní ochrana. Je to nejsnadnější a nejsilnější forma ochrany. Je bezplatná a k její existenci není nutné dílo jakýmkoli způsobem registrovat, což jsem detailněji rozvedla v minulém článku. Níže si přiblížíme možnosti ochrany pro situace, kdy se nemůžete domáhat ochrany dle autorského práva a také pokud konkrétní produkt není registrován ani jako ochranná známka, ani jako průmyslový vzor. 

Ochrana proti nekalé soutěži je upravena v občanském zákoníku. Podle zákona naplňuje definici nekalé soutěže ten, kdo jedná v hospodářském styku, jeho jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Tato definice se nazývá generální klauzule nekalé soutěže. 

Za soutěžitele je zákonem považován ten, kdo se účastní hospodářské soutěže, nemusí se vždy jednat o podnikatele. Pro účely tohoto článku ale považujme za soutěžitele vašeho konkurenta, kterým bude zpravidla podnikající fyzická osoba či obchodní společnost, jež nabízí, poskytuje, vyrábí nebo prodává zboží či služby téhož nebo podobného druhu.

Vlevo: stůl Kalokagathos | Zdroj: Jiří Krejčiřík / vpravo: svítidlo Luna | Zdroj: Jiří KrejčiříkVlevo: stůl Kalokagathos | Zdroj: Jiří Krejčiřík / vpravo: svítidlo Luna | Zdroj: Jiří Krejčiřík

Pokud konkurent neoprávněně kopíruje váš produkt, může jeho jednání odpovídat nejen generální klauzuli nekalé soutěže, ale také jedné ze speciálních skutkových podstat nekalé soutěže, které definuje občanský zákoník. Nejčastěji jde o vyvolání nebezpečí záměny nebo parazitování na pověsti, nicméně zákon zná i další případy nekalé soutěže. 

  • Vyvolání nebezpečí záměny. K vyvolání nebezpečí záměny může dojít při napodobování cizích výrobků nebo jejich obalů. Hrozí, že zákazník zamění výrobky vašeho konkurenta za vaše, přičemž je samozřejmě důležité, kdo uvedl výrobek na trh jako první.
  • Parazitování na pověsti. Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby konkurenta, které mu umožňují získat pro vlastní nebo cizí podnikání prospěch, jehož by jinak nedosáhl.

Pokud dochází k jednání dle generální klauzule anebo dokonce dle jednotlivých speciálních skutkových podstat, můžete využít prostředky na obranu, které u nekalé soutěže zákon poskytuje. Nekalou soutěž postihují jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní sankce.

Eames Plastic Side Chair DSW. | Zdroj: VitraEames Plastic Side Chair DSW. | Zdroj: Vitra

1. Soukromoprávní sankce

V souladu s ustanovením § 2988 občanského zákoníku může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží porušeno nebo ohroženo, proti rušiteli požadovat:

  • aby se zdržel nekalé soutěže
  • aby odstranil závadný stav
  • přiměřené zadostiučinění
  • náhradu škody
  • vydání bezdůvodného obohacení

Účelem ochrany před nekalou soutěží je poskytnout dotčené osobě jistotu, že její práva nebudou dále ohrožena ani porušena a že dojde k odstranění závadného stavu, tedy bude nastolen stav před.

Uplatnění těchto sankcí však závisí výlučně na vaší iniciativě jakožto poškozeného nebo ohroženého, tedy na tom, zda své právo uplatníte u příslušného soudu. Tím je ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním krajský soud.

Pokud existuje naléhavý zájem a je potřeba zasáhnout velmi rychle, lze také využít institut předběžného opatření. Ten zajišťuje okamžité, byť dočasné rozhodnutí soudu, kterým jsou rušiteli uloženy určité povinnosti, a to buď něco konat, zdržet se, anebo něco strpět. Pro nařízení předběžného opatření nemusí být vaše právo porušeno, postačuje už pouhé ohrožení vašeho práva nekalou soutěží.

Kolekce klik Minimal 2.0 navazuje na design klik MINIMAL a MAXIMAL z roku 2013. | Zdroj: M&TKolekce klik Minimal 2.0 navazuje na design klik MINIMAL a MAXIMAL z roku 2013. | Zdroj: M&T

2. Veřejnoprávní sankce

Sankce za nekalou soutěž může být uložena také podle trestního zákoníku, který upravuje trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Tohoto trestného činu se dopouští ten, kdo nekalou soutěží způsobí ve větším rozsahu (sto tisíc korun a více) újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody. Trestný zákoník ukládá za tento trestný čin trest propadnutí věci, zákaz činnosti anebo odnětí svobody až na tři roky. 

Při ochraně vašich produktů před paděláním je také vhodné zmínit Českou obchodní inspekci („ČOI“), případně Celní správu. Jelikož soudní cesta na ochranu vašich práv může být často zdlouhavá a nákladná, existuje také jednoduchá možnost upozornit na padělané zboží ČOI, která by měla výrobek zajistit a následně zahájit správní řízení. Je samozřejmě nezbytné prokázat vaše práva k produktu.

V neposlední řadě může na padělek upozornit sám spotřebitel, který je klamán, a to ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.

Kolekce sedacího nábytku vznikla díky spolupráci se švédským studiem Claesson Koivisto Rune. | Zdroj: TonKolekce sedacího nábytku vznikla díky spolupráci se švédským studiem Claesson Koivisto Rune. | Zdroj: Ton

Už za první republiky věděli...

… že kopírovat se nemá: Poškození soutěžitelovo může býti v tom, že se zneužíváním cizí myšlenky, cizího nápadu, cizí práce a cizího do jich realisace investovaného nákladu ohrožuje a podkopává soutěžitelská jeho posice a znehodnocuje jeho soutěžitelský náskok, jehož svou pílí i finančními oběťmi nabyl. (Rozhodnutí bývalého Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 5. dubna 1932, sp. zn. R I 75/32.)

Pokud vás tedy váš konkurent poškozuje, těží z vaší kreativity, úsilí a investic, nebojte se ozvat!

O tom, zda by pro vaše podnikaní bylo vhodné zvážit registraci ochranné známky či průmyslového vzoru, budou pojednávat další články z cyklu Právo a design. Přinesou vám také další užitečné tipy pro vaše podnikání.

Související

Právo a design. Udělejte si jasno jednou provždy. Advokátka Liběna Šrámková vysvětluje, co zákon považuje za autorské dílo
Kritika a teorie

Právo a design. Udělejte si jasno jednou provždy. Advokátka Liběna Šrámková vysvětluje, co zákon považuje za autorské dílo

Liběna Šrámková - 16. 4. 2024 - 8 min.

Právo a design. Kreativci, zbystřete, právnička Liběna Šrámková ví, jaká úskalí vás mohou čekat při přípravě smlouvy
Kritika a teorie

Právo a design. Kreativci, zbystřete, právnička Liběna Šrámková ví, jaká úskalí vás mohou čekat při přípravě smlouvy

Liběna Šrámková - 12. 3. 2024 - 7 min.

Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny. Právnička Liběna Šrámková se rozhodla pomáhat designérům s problémy, které ničí jejich profesi
Ostatní

Nechci muset kupovat jen výrobky z Číny. Právnička Liběna Šrámková se rozhodla pomáhat designérům s problémy, které ničí jejich profesi

Nikol Galé - 14. 2. 2024 - 9 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení