Oceňují ty, kteří zachraňují naše kulturní dědictví. Národní památkový ústav opět vybere nejlepší renovace památek

Patrimonium pro Futuro, kategorie Obnova památky – kostel Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku | Zdroj: Národní památkový ústav Patrimonium pro Futuro, kategorie Obnova památky – kostel Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku | Zdroj: Národní památkový ústav

V polovině listopadu proběhne slavnostní předávání cen Národního památkového ústavu pro úspěšně zvládnuté obnovy, konverze i prezentace českých památek. O tom, jak cena vznikla, čím bude výjimečný letošní ročník a proč je důležité oceňovat snahu, jsme si povídali s ředitelkou NPÚ Ing. arch. Naďou Goryczkovou.

Slavnostní předávání proběhne 15. listopadu za přítomnosti kamer České televize v Národním divadle. Přímý přenos můžete sledovat na programu ČT art. Kromě vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích proběhne také vyhlášení vítěze divácké ceny, pro kterého mohla veřejnost hlasovat až do září. Cena pravidelně oceňuje instituce, občanské iniciativy i jednotlivce, kteří vezmou záchranu památek do vlastních rukou a svým entuziasmem a pílí se podílí na obnově kulturního fondu České republiky. „Kdyby takových lidí bylo víc, tak nemá památková péče žádný problém,“ hodnotí s úsměvem Naďa Goryczková.

Rozhovor ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové s redaktorkou Czechdesignu | Foto: Eliška LucákováRozhovor ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové s redaktorkou Czechdesignu | Foto: Eliška Lucáková

Cena Patrimonium pro Futuro má podtitul Společenské ocenění příkladů dobré praxe. Můžete mi vysvětlit, o čem cena konkrétně vypovídá?

NAĎA: Jsme odbornou institucí státní památkové péče a velmi dobře si uvědomujeme, jak komplexní je péče o kulturní dědictví. Víme, jak náročné je obnovit kulturní památku, zrestaurovat ji, najít pro ni novou funkci, která umožní její udržitelnost pro budoucnost nebo prezentaci širší veřejnosti. To jsou věci, které na první pohled nejsou vidět. Veřejnost většinou vnímá komplexně obnovenou památku, ale za tím hotovým dílem je práce mnoha lidí – pominu-li památkáře, je to především vlastník, který musí samozřejmě dát ten hlavní impulz k obnově, pak projektanti, kteří přichází se způsobem obnovy, volbou přístupu a technologií, dále restaurátoři, dodavatelé a řada dalších. Každý z nich se do procesu velmi intenzivně zapojuje.

Patrimonium pro Futuro, kategorie Prezentace a popularizace – tavba skla v replice středověké sklářské pece u Havlíčkova Brodu | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Prezentace a popularizace – tavba skla v replice středověké sklářské pece u Havlíčkova Brodu | Zdroj: Národní památkový ústav

Uvědomili jsme si, že pro ně všechny vlastně neexistuje žádná společenská odměna, žádné ocenění jejich svědomité práce, která přispívá k celkovému pozitivnímu stavu a obrazu kulturního dědictví České republiky. A proto jsme přišli s cenou Patrimonium pro Futuro. Už to bude skoro deset let a musím říct, že mi to stále přináší radost. Ocenění není honorované, vítězové obdrží skleněný umělecký objekt od sochaře Kurta Gebauera v podobě stylizované vztyčené dlaně, která má symbolizovat pomocnou ruku památkám. Jinak se jedná opravdu pouze o společenské uznání a mile nás překvapilo, jak jsou ocenění potěšeni, že si někdo všiml jejich dobré práce. Ale to v životě platí obecně.

To určitě. A kolikrát se také málo stává, že se dobrá práce oceňuje.

NAĎA: Přesně tak. Každý má pocit, že všechno se dá zaplatit penězi, ale někdy je uznání víc než to, že za práci dostanete odměnu.

Myslím, že to zároveň vytváří dobré vztahy mezi památkáři a klienty, kteří realizují. Ne vždy zde totiž funguje dobrá komunikace mezi památkáři a investory, případně architekty.

NAĎA: Mosty porozumění je třeba stavět neustále, někdy to trvá déle, ale snažíme se o vzájemné pochopení památkářů, vlastníků i projektantů. Pokud chcete úspěšně dojít k cíli, vzájemný respekt a naslouchání je základem. Bez rovnocenného dialogu nelze dosáhnout kvalitního výsledku. Většinou jsou oceněny právě ty realizace, kde se všichni zúčastnění respektovali.

Patrimonium pro Futuro, kategorie Památková konverze – Centrum obnovy společného kulturního dědictví | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Památková konverze – Centrum obnovy společného kulturního dědictví | Zdroj: Národní památkový ústav

Není obnova jako obnova

Ocenění se uděluje v několika kategoriích: obnova památky; restaurování; památková konverze; objev, nález roku; prezentace a popularizace; záchrana památky; příkladná správa a prezentace památkových objektů. Přiblížíte mi jednotlivé kategorie, ideálně s příklady počinů, které se v nich vyskytují?

NAĎA: Asi je třeba začít tím, proč máme tolik kategorií. Původně jsme jich měli méně, ale zjistili jsme, že nám neumožňují zachytit široké spektrum možných zásahů na památkách. Některé obnovy se nám těžko porovnávaly. Například záchrana památky nemusí být na první pohled tak vizuálně líbivá jako komplexní obnova, ale může být významným krokem pro zachování jedinečných staveb, kterých typově nemusí být mnoho a mají velký význam z hlediska historie a dějin umění nebo architektury. Obdobně je to s mimořádným nálezem, restaurováním nebo prezentací památek. Více kategorií nám také umožňuje ocenit větší počet aktérů.

Patrimonium pro Futuro, kategorie Obnova památky – zámecká kaple v Budišově | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Obnova památky – zámecká kaple v Budišově | Zdroj: Národní památkový ústav

Obnova památky představuje komplexní přístup. Restaurování cílí vysloveně na restaurátorské zásahy na památkách – ať nemovitých, jako je například restaurování nástěnných maleb, sochařských děl, kamenných prvků nebo trámových stropů, tak i movitých památek v podobě obrazů nebo historického mobiliáře. Pak je tady další kategorie Konverze, která ukazuje, jak se dá památka transformovat pro novou funkci, a tím si zajistit udržitelnost pro budoucnost. Je ideální, když může památka sloužit svému původnímu účelu, ale ne vždy to je možné. To se týká hlavně industriálních památek, jejichž původní funkce již dávno zanikla a nabízí se pro ně nové využití.

Dále máme kategorii Objev, nález roku, kam zařazujeme nečekané objevy. Mohou to být nálezy archeologické, ale i originální starší malby pod mladšími přemalbami, kdy se například mohou rozkrýt vysoce hodnotná středověká souvrství. 

Patrimonium pro Futuro, kategorie Objev, nález roku – gotická Horská brána a opevnění v Praze | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Objev, nález roku – gotická Horská brána a opevnění v Praze | Zdroj: Národní památkový ústav

Patrimonium pro Futuro, kategorie Prezentace a popularizace – expozice Skrytý středověk na zámku v Bílovci | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Prezentace a popularizace – expozice Skrytý středověk na zámku v Bílovci | Zdroj: Národní památkový ústav

Oceňujeme i různé formy Prezentace památek, které přináší přiblížení kulturního dědictví širší veřejnosti. V minulosti například cenu získala občanská iniciativa s uživatelsky velmi zdařilou webovou prezentací vybraného segmentu kulturního dědictví. Jindy to byla publikace nebo výstavní projekt. Domníváme se, že tímto způsobem se památky více dostávají k veřejnosti, která je schopná pochopit, proč se chrání.

Protože se tím vytváří vztah mezi lidmi a prostředím, v němž žijí.

NAĎA: Ano. Vytváří se vztah ke kulturnímu dědictví, přesně tak. K čemu si najdete vztah, to máte potřebu chránit. A abyste si ten vztah našli, musíte to pochopit. Proto této kategorii věnujeme velkou pozornost. Nemusí se ale jednat jen o publikaci, mobilní nebo webovou aplikaci nebo výstavu, může to být prezentace památky formou jejího zpřístupnění nebo inovativní způsob interpretace kulturního dědictví směrem k veřejnosti. No a pak ještě máme, pokud se nemýlím –

Záchrana památky.

NAĎA: Ano, to je velmi důležitá kategorie. Můžete mít památku například v „ruinozním“ stavu a víte, že už by nepřežila další zimu. A někdo přijde a iniciativně ji zachrání. Například ji zastřeší nebo stabilizuje tak, aby v následujících letech, až se pro ni nalezne investor a vhodné využití, mohla probíhat její další obnova, a tím jí prodlouží život. Nemusí se tedy zákonitě jednat o finální obnovu, ale opravdu o záchranu, díky které zůstane památka uchovaná pro další generace v obrazu krajiny nebo města.

Patrimonium pro Futuro, kategorie Záchrana památky – Slovenská strela | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Záchrana památky – Slovenská strela | Zdroj: Národní památkový ústav

Máme i kategorii Osobnost roku a Cenu generální ředitelky. Do první z nich jsou nominováni lidé, kteří se významným způsobem zasloužili o zvýšení povědomí o památkách v daném regionu nebo o záchranu památek v širším kontextu. Cena generální ředitelky je mým výběrem ze zaslaných nominací bez ohledu na kategorie. Zpravidla se snažím vybrat nominace, které mají překryv ve více kategoriích. 

Nově jsme vymysleli také kategorii Správa památky. Údržba a udržitelnost památky směrem k široké veřejnosti je velmi náročná, a tak jsme si řekli, že i v této oblasti je třeba příkladnou správu ocenit. Je to jediná cena, kde se nebráníme tomu, aby byli oceňováni i zaměstnanci Národního památkového ústavu, konkrétně kasteláni na našich památkách zpřístupněných veřejnosti. Jinak výlučně hodnotíme stavby, respektive obnovy, restaurátorské zásahy, objevy a konverze, které jsou dílem hlavně soukromých vlastníků, případně dalších subjektů a institucí.

Patrimonium pro Futuro, kategorie Záchrana památky – Hrad Vízmburk | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Záchrana památky – Hrad Vízmburk | Zdroj: Národní památkový ústav

Příběhy památek a vaření piva

Jak probíhá proces ocenění? Kdo vybírá jednotlivé projekty a vítěze?

NAĎA: V každém kraji máme územní odborné pracoviště a to nominuje akce za svůj region, přičemž si může z toho velkého množství kategorií vybrat jen tři, ve kterých bude po jedné nominaci. Většinou se nám sejde zhruba pětatřicet nominací ve všech kategoriích, které pak posuzuje centrální hodnotící porota.

Centrální porota je složená z odborníků?

NAĎA: Ta je složená z externích i interních odborníků, předsedá jí externista. Koncem jara v několika dnech posoudí jednotlivé nominace a vyberou finálové projekty v jednotlivých kategoriích. Výsledek ale nezveřejňujeme hned, několik měsíců jej držíme tzv. pod pokličkou až do slavnostního předávání cen. Na závěrečnou ceremonii zveme všechny nominované, kteří do poslední chvíle nevědí, zda vyhráli, nebo ne. Dozví se to až na místě.

Patrimonium pro Futuro, kategorie Restaurování památky – Sloup Nejsvětější Trojice v Kroměříži | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Restaurování památky – Sloup Nejsvětější Trojice v Kroměříži | Zdroj: Národní památkový ústav

Může se do hlasování nějakým způsobem zapojit také veřejnost?

NAĎA: Ano, veřejnost se zapojuje. Poté, co máme vybrané vítěze v jednotlivých kategoriích, spouštíme internetové hlasování, kde se všechny nominované památky na našem webu prezentují po dobu dvou letních měsíců, kdy mohou všichni, kdo mají zájem, od června do září hlasovat pro jednotlivé akce. V této veřejné kategorii většinou zvítězí komplexní obnova, protože –

Je nejvíc vidět.

NAĎA: Nejvíc se líbí a je nejvíce pochopitelná pro laika. Například v loňském roce s velkou převahou vyhrála obnova elektrických závodů v Praze podle projektu architekta Marka Tichého.

Patrimonium pro Futuro, kategorie Památky děkují – Elektrické podniky v Praze | Zdroj: Národní památkový ústavPatrimonium pro Futuro, kategorie Památky děkují – Elektrické podniky v Praze | Zdroj: Národní památkový ústav

NPÚ vyhlašuje a uděluje cenu již od roku 2014. Pamatujete si za ta léta nějaký projekt, který vás opravdu zaujal, chytnul za srdce?

NADĚŽDA: Předem říkám, že otázky tohoto typu nemám ráda, protože všichni, kteří se dostanou do nominačních fází, si ocenění zaslouží. Ale jeden příklad, který mne neskutečně zasáhl, vám přeci jen uvedu. Mladý manželský pár, oba architekti, se rozhodli opustit pohodlí vlastního pražského bytu a koupit zdevastovaný pivovar v Lobči. Ten obnovili, v původním bytě sládka si vybudovali vlastní bydlení pro rodinu a pivovaru navrátili dokonce i původní funkci. 

Památku v dezolátním stavu s velkou pokorou opravili. Vaří zde pivo, dokonce ji zpřístupnili veřejnosti formou prohlídkové trasy, provozují zde restauraci i ubytování, a to vše s minimálními náklady. Této obnově jsem se tehdy rozhodla udělit Cenu generální ředitelky. Byla jsem se tam i podívat a musím říct, že mě to uchvátilo. Říkala jsem si, kdyby takových lidí bylo víc, tak nemá památková péče žádný problém. Znáte pivovar v Lobči? Zajeďte se tam podívat, to je něco neskutečného. Mají tam dokonce malou bylinkovou a květinovou zahradu, člověk se tam může i ubytovat a poznávat zdejší krásný kraj.

Rekonstruovaný pivovar Lobeč, který získal ocenění Patrimonium pro Futuro v kategorii Cena ředitelky. | Zdroj: lobec.czRekonstruovaný pivovar Lobeč, který získal ocenění Patrimonium pro Futuro v kategorii Cena ředitelky. | Zdroj: lobec.cz

To zní krásně.

NAĎA: Ano, tohle byla skutečně srdeční záležitost. Vládne tam nesmírně přátelská atmosféra, oba manželé jsou skvělí. Sice přiznali, že si během obnovy prošli i krizí, kdy to chtěli vzdát, ale ustáli to a dneska jsou v Lobči spokojení. Alespoň doufám, že tomu tak stále je.

Rozvíjejí se společně s památkou.

NAĎA: Asi to muselo být pro oba velmi silné rozhodnutí. Ale ono to je někdy i o tom riskování.

To určitě. Když je risk pečlivě zvážený a člověk k tomu přistoupí zodpovědně.

NAĎA: Rozumný risk, ono se to hezky řekne. Je to tak trochu protimluv, ale rozumný risk to určitě byl.

Rekonstruovaný pivovar Lobeč, který získal ocenění Patrimonium pro Futuro v kategorii Cena ředitelky. | Zdroj: Národní památkový ústavRekonstruovaný pivovar Lobeč, který získal ocenění Patrimonium pro Futuro v kategorii Cena ředitelky. | Zdroj: Národní památkový ústav

Jaký bude letošní ročník předávání cen Patrimonium pro Futuro?

NAĎA: Až do loňského roku jsme předávání cen dělali poměrně komorně na některém z našich památkových objektů, kam jsme všechny nominanty i porotu pozvali a slavnostně jsme jim předali ceny. Měli jsme pro ně ještě vždy překvapení, dárek, spolu s volnými vstupenkami na naše hrady a zámky, které dáváme pravidelně všem vítězům. Navíc pak obdrželi třeba ubytování na naší památce, večeři s kastelánem v historickém prostředí anebo jízdu historickým autem či kočárem mezi našimi památkovými objekty.

Rozhovor ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové s redaktorkou Czechdesignu | Foto: Eliška LucákováRozhovor ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové s redaktorkou Czechdesignu | Foto: Eliška Lucáková

Ne, že by to nebylo zajímavé, ale mrzelo nás, že tuto dle mého mimořádnou cenu nesdílíme s širší veřejností. Proto jsme se v loňském roce rozhodli, že předávání přesuneme do Prahy, kde bude více vidět. Domluvili jsme se s Národním divadlem, které nám velkoryse pro udílení cen propůjčuje Novou scénu, a s ČT, která přenáší předávání cen v přímém přenosu na programu ČT art.

Cena Patrimonium pro Futuro, kterou navrhl český umělec Kurt Gebauer. | Zdroj: Národní památkový ústavCena Patrimonium pro Futuro, kterou navrhl český umělec Kurt Gebauer. | Zdroj: Národní památkový ústav

Současně jsme navázali výbornou spolupráci s firmou Lasvit, která nám nejen vyrábí vkusné skleněné ceny navržené Kurtem Gebauerem, ale podílí se i na výrobě scény, a to vše sponzorskyZmíněná skleněná soška byla také novinkou loňského udílení. Jak už jsem uvedla, oslovili jsme Kurta Gebauera, který nám ji navrhl. Má dvojí význam – může být korunkou pro vítěze nebo onou pomocnou rukou při záchraně památek. Lasvit je zapojen do příprav scény i v letošním roce. Obdobně jako loni byl jejím návrhem pověřen Jan Morávek, který se ji snaží navrhnout tak, aby byla zajímavá jak pro přítomné v sále, tak i pro diváky u obrazovek. Moc se těšíme na to, co nám letošní předávání přinese.

Článek vznikl v rámci placené spolupráce.

Související

Industriální památky nám ukazují počátky toho, jak žijeme dnes. S Lukášem Beranem o necitlivých zásazích a důvodech, proč staré továrny nebourat
Kritika a teorie

Industriální památky nám ukazují počátky toho, jak žijeme dnes. S Lukášem Beranem o necitlivých zásazích a důvodech, proč staré továrny nebourat

Sabina Ježková - 8. 7. 2022 - 12 min.

Boří zajeté vzorce výstavnictví. Jan Morávek dokáže proměnit expozice ve výjimečný vizuální zážitek
Ostatní

Boří zajeté vzorce výstavnictví. Jan Morávek dokáže proměnit expozice ve výjimečný vizuální zážitek

Tereza Bíbová - 28. 2. 2022 - 7 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení