Nová norma pro osvětlování

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení – duben 2003

Tato norma obsahuje základní termíny pro navrhování, výpočty a měření osvětlení vnitřních i venkovních prostorů a jejich definice a rovněž volené řady hodnot tzv. udržovaných osvětleností, jasů a odstupňování nových způsobů hodnocení oslnění ve vnitřních i venkovních prostorech a na silničních komunikacích podle příslušných publikací Mezinárodní komise pro osvětlení CIE.

V normě se rovněž požaduje, aby výsledky výpočtů i měření byly doplněny odhadem jejich přesnosti a tolerancí.

Informativní příloha A obsahuje doplňující vysvětlivky k některým termínům.

Informativní příloha B obsahuje rejstřík termínů.

Informativní příloha C obsahuje odchylku typu A platnou v Dánsku.

Bibliografie obsahuje soupis evropských norem pro světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství, normu ISO pro vnitřní osvětlování a řadu souvisejících publikací CIE.

Potud stručná informace Českého normalizačního institutu.

Ing. Miloslava Syrová, ČSNI

Komentář k obsahu normy

1. Důležité informace v úvodu normy

Tato evropská norma stanovuje základní zásady, jež se používají ke specifikaci požadavků na osvětlení. Jsou zde definovány běžné termíny pro řadu aplikací. Další termíny platné pro dílčí uživatelské oblasti jsou definovány v příslušných souborech norem pro tyto oblasti.

Je-li termín obsažen v Publikaci CIE 17.4/1987 Mezinárodní světelnětechnický slovník (Publikace IEC 50 Mezinárodní elektrotechnický slovník, Kapitola 845 Osvětlení)*), je termín uvedený v této normě identický. Doplňující vysvětlivky k některým termínům jsou uvedeny v Příloze A normy.

Požadavky na osvětlení v prostoru jsou stanoveny tak, aby poskytly:

  • odpovídající osvětlení pro bezpečnost a činnost,
  • podmínky pro usnadnění zrakového výkonu a vnímání barev,
  • přijatelnou zrakovou pohodu pro uživatele prostoru.

Vzájemná důležitost těchto činitelů je pro různé aplikace rozdílná. Požadavky na osvětlení pro zrakovou pohodu uživatelů prostoru často přesahují požadavky na samotný zrakový výkon. Například zrakový úkol může vyžadovat jednoduché rozlišování černých symbolů na bílém pozadí; podání barev při tomto osvětlení je pro daný úkol nepodstatné, avšak je důležité pro vytvoření vzhledu místnosti a přijatelnost pro uživatele. Rovněž prostorová i časová proměnnost osvětlení může být pro zrakovou pohodu důležitá a může být nápomocna při řešení vzniklých rozdílů mezi skupinami osob.

Uvažovány musí být též spotřeba energie na osvětlení a jeho údržba.

2. Normativní odkazy

Do normy jsou v podobě datovaných nebo nedatovaných odkazů začleněna ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

V normativních odkazech je, kromě výše zmíněného Mezinárodního světelnětechnického slovníku, uvedena norma ISO/CIE 10527 Normoví kolorimetričtí pozorovatelé CIE (CIE standard colorimetric observers), v obou případech jsou odkazy nedatovány. Zde je třeba zmínit, že údaje o normových kolorimetrických pozorovatelích jsou obsaženy v ČSN 01 1718 Měření barev, která je uvedena v Národní přemluvě v odstavci Souvisící ČSN.

3. Hlavní změny oproti dřívější domácí praxi a předpisům

3.1 byly změněny termíny, označení a definice normované osvětlenosti a jasu, místo Epk místně průměrné a časově minimální hodnoty podle stávající ČSN 36 0450 nastupuje Em udržovaná osvětlenost – hodnota průměrné osvětlenosti, pod kterou nesmí osvětlenost poklesnout (tj. při níž musí být provedena údržba osvětlení), obdobně se definují a označují normové hodnoty jasu, místo Lpk podle ČSN 36 0410 bude Lm udržovaný jas, 3.2 normové hodnoty osvětleností i jasů se volí z řady 1 × 10N; 1,5 × 10N; 2 × 10N; 3 × 10N; 5 × 10N; 7,5 × 10N, kde N je celé číslo

3.3 udržovací činitel musí být specifikován ve smyslu Publikace CIE 97, přičemž se podobně jako v ČSN 36 0450 stanoví jako součin čtyř dílčích činitelů – činitele stárnutí a činitele funkční spolehlivosti světelných zdrojů, udržovacího činitele svítidel a (v interiéru) udržovacího činitele povrchů; nové jsou termíny udržovací činitel svítidel na rozdíl od činitele znečištění svítidel a udržovací činitel povrchů na rozdíl od současného činitele znečištění ploch osvětlovaného prostoru, rozdíl zřejmě bude rovněž ve způsobu odvození těchto činitelů podle CIE 97

3.4 oslnění se bude počítat v jednotlivých venkovních a vnitřních prostorech podle příslušných publikací Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE), a to tzv. zvýšení prahu rozlišitelnosti na silničních komunikacích podle CIE 31, činitel omezujícího oslnění GR na venkovních sportovištích podle CIE 112 a činitel rušivého oslnění UGR podle CIE 117, přičemž pro třídy omezení oslnění jsou v normě dány příslušné řady hodnot ukazatelů oslnění.

3.5 podání barev se charakterizuje známým všeobecným indexem podání barev Ra; touto normou se však zavádí jiná řada hodnot indexu pro jednotlivé stupně jakosti podání barev, a to 20, 40, 60, 80, 90, což odpovídá DIN 5035.

3.6 norma požaduje, aby byly stanoveny postupy měření pro všechny osvětlovací aplikace a aby všechny výpočty a měření byly doplněny údaji o přesnosti a tolerancích. Ke splnění tohoto požadavku má posloužit série článků Ing. Rybára Nejistota měření osvětlení, publikovaná v časopisu SVĚTLO, počínaje č. 4/2002.

4. Závěr

Norma ČSN EN 12665 je základním předpisem pro všechny normy v dané oblasti, doplňuje ČSN IEC 50(845) o termíny nezbytné pro osvětlovací praxi. Chybějící publikace CIE potřebné pro užití této normy i dalších norem pro osvětlování budou podle předpokladu zpřístupněny v angličtině a později i v češtině v ČSNI. Na získání těchto publikací a jejich překladech by měl spolupracovat Český národní komitét CIE. Tato norma by rozhodně neměla chybět v knihovně všech pracovníků, kteří se profesionálně zabývají osvětlováním.

*) Tento slovník je v ČR zaveden ČSN EN 50(845).

výstava czd
SHOP 2025
SHOP Snoubení
job lab 2024