Loga pro operační program Praha

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost.

Výtah ze zadávací podmínky výběrového řízení.

Celý dokument si můžete stáhnout vedle článku.

Předmětem výběrového řízení je vytvoření grafického manuálu a webové prezentace pro Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) a Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).

První část zakázky tvoří zpracování Manuálu vizuálního stylu, druhou část zakázky tvoří zpracování webových prezentací OPPA a OPPK, přičemž je možné podat nabídku pouze na jednu z částí nebo na obě části zakázky zároveň.

Kontext

V letech 2007 – 2013 budou v Praze realizovány dva operační programy podporované z fondů Evropské unie. Celkově bude z těchto programů rozděleno 10,8 mld. Kč. Na oblast rozvoje lidských zdrojů se zaměří Operační program Praha – Adaptabilita, jehož prostředky budou směřovat do dalšího vzdělávání lidí, do pomoci znevýhodněným lidem při vstupu a udržení se na trhu práce a do modernizace počátečního vzdělávání v rámci středních, vyšších odborných a vysokých škol. Na oblast investic je určen Operační program Praha – Konkurenceschopnost, který zahrnuje výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury, investice do životního prostředí a podporu malým a středním podnikům.

1. část zakázky - Manuál vizuálního stylu

První částí zakázky je zpracování Manuálu vizuálního stylu. Základními prvky jednotného vizuálního stylu operačních programů Praha - Adaptabilita (OPPA) a Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) jsou: grafická podoba dvou log, písma, barvy a doplňkové prvky.

Manuál vizuálního stylu musí obsahovat závazné předpisy, příklady a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu.

V rámci zpracování Manuálu vizuálního stylu budou vytvořena dvě samostatná loga. Každý z operačních programů (tj, OPPA a OPPK) bude mít své vlastní logo. Loga obou programů by však spolu měla vzájemně komunikovat tak, aby vyjadřovala spolupráci obou programů a vyjadřovala heslo poskytované pomoci "Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti".

2. část zakázky - Webová prezentace

Druhou částí zakázky je zpracování webové prezentace fondů EU v hlavním městě Praze. Fondy EU v hlavním městě Praze jsou využívány v rámci celkem 4 operačních programů, čemuž musí struktura webových stránek odpovídat. Kromě programů OPPA a OPPK budou na stránkách umístěny také informace o stávajících programech administrovaných hl. m. Prahou.

Předložení nabídky

Každá nabídka musí být předložena v českém jazyce v elektronické formě. Kromě elektronické formy je dále možné nabídku předložit také v písemné formě v jednom originále. Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musejí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení.

Uzávěrka: 25. května 2007

za 1. část zakázky - Manuál vizuální identity: max. 250.000,- Kč bez DPH
za 2. část zakázky - Webová prezentace: max .450.000,- Kč bez DPH (cena licence redakčního systému nesmí překročit 60.000,- Kč s DPH)

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU

SHOP Snoubení
kruh 2024
zuz banner
ujep 2024