František Drtikol: Pracovní kniha fotografií

bibliofilská edice publikace

Dochované dílo Františka Drtikola (1883 Příbram – 1961 Praha) obsahuje tisíce fotografií, stovky obrazů, kreseb a grafik, řadu plastik a designérských návrhů. To je výtvarná část odkazu, ale musíme k ní ještě přiřadit autorovy texty o fotografii, korespondenci, překlady duchovních textů Východu a promluvy, zaznamenané jeho žáky.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (dále UPM) sehrálo v Drtikolově životě klíčovou roli. První velký soubor fotografií byl muzeem vystaven již v roce 1914, roku 1922 měl v jeho sálech první samostatnou výstavu a kolekce věnovaná firmou Drtikol a spol. „...dala základ k ústavní sbírce nové domácí fotografie.“ V jubilejním roce 1939 se v UPM účastnil expozice Sto let české fotografie a v letech 1939–1942 postupně předal do muzejních sbírek cca 5000 svých fotografií a kreseb, doplněných souborem knih a dokumentačním materiálem.

Zhodnocení Drtikolova fotografického díla jako celku, jeho vnitřnímu členění a periodizaci byla také věnována první autorova retrospektivní výstava Fotograf František Drtikol, kterou v muzeu připravila na přelomu roku 1972–1973 Anna Fárová. Koncem osmdesátých let a v následujícím desetiletí se autorovi knižně věnoval hlavně Vladimír Birgus, v současné době je editorem Drtikolových textů Stanislav Doležal, který se, vedle Anny Fárové, významně podílel na výstavě František Drtikol Fotograf, malíř, mystik v Galerii Rudolfinum v r. 1998. Autorovo dílo bylo připomenuto muzeem na desítkách tématických výstav (včetně stálé expozice v Galerii Zámeček v Příbrami), dvě retrospektivní výstavy z tvorby let 1901 – 1914 a 1918 – 1935 připravil v letech 2000 a 2004 v muzeu Jan Mlčoch . K těmto výstavám byly vydány publikace nakladatelstvím KANT. Naposledy v UPM bylo představeno dílo Františka Drtikola v rámci první části výstavy Česká fotografie 20. století, kterou připravili Vladimír Birgus a Jan Mlčoch.

František Drtikol: Pracovní kniha fotografií

Další publikací nakladatelství Svět v knižnici Františka Drtikola (1883-1961), která vznikla v roce 2001 a vyrostla v samostatnou ediční řadu, je bibliofilské vydání (v nákladu 300 číslovaných výtisků) pracovního alba s malými kontaktními fotografiemi, které si Drtikol sám sestavil. Originál alba představuje osmdesát tři listů, z toho je sedmdesát devět listů zaplněno 973 fotografiemi, autorovými poznámkami a dvaceti skicami fotografických kompozic tužkou. Čtyři zařazené listy jsou prázdné. Toto album, které jsme nazvali Pracovní kniha fotografií, nám poskytuje jedinečnou možnost nahlédnout do autorovy umělecké kuchyně a také představuje významný ucelený přehled jeho tvorby, a to především z druhé poloviny 20. let a z 30. let 20. století. Jsou to tedy práce, které vznikly v jeho ateliéru v Praze ve Vodičkově ulici. Kniha sice nepředstavuje výčet celé Drtikolovy fotografické tvorby, ale přesto můžeme konstatovat, že je tím zásadním v naznačeném čase. Není zde již zastoupeno období kolem roku 1935, kdy magické médium fotografie pro své umělecké záměry definitivně opouští. Taktéž jsou zde minimálně obsaženy práce vzniklé před rokem 1925.

Publikace vychází ve formátu shodném s originálem. Důležitým momentem v albu jsou autorovy poznámky obyčejnou tužkou a často také červenou pastelkou, mající svůj půvab a eleganci, což jsme zachovali v plné autentičnosti. Album jako sbírkový předmět Uměleckoprůmyslového musea v Praze (dále jen UPM) má inventární číslo GF-46.211 a jednotlivé fotografie zde nalepené GF-46.212 až GF-47.184. Jedná se o dar Anny Fárové (z roku 1999), v němž bylo kromě zmíněného alba a dalších artefaktů i 156 převážně skleněných negativů Drtikolem zvaných "vzorníky" (většinou o rozměrech 12 x 16,3 cm). Na každém z nich je zaznamenáno 4 až 10 autorových fotografií. "Vzorníky" celkem čítají na 1 111 fotografií, a z nich zhotovené kontaktní kopie byly výchozím podkladem pro sestavení pracovního alba. Z uvedeného vyplývá, že Drtikol pro album nepoužil 138 fotografií ze "vzorníků". Na pěti listech je viditelné, že šest fotografií bylo z alba pravděpodobně autorem odstraněno. U listu "42 A" je jednoznačné, že chybějící fotografie pod číslem "7" byla odtržena a možná i ztracena, a nejedná se tedy o záměr autora. K daru ještě patřilo dvaadvacet samostatných malých kontaktních fotografií, které se všechny až na jednu v albu vyskytují. To může naznačovat jistou možnost, ne však danost, že tato jediná fotografie mohla být původní součástí alba.

Pro tisk knihy byl použit speciální frekvenčně modulovaný rastr, vyvinutý firmou Heidelberg, Satin Screening (Satin medium), který umožnil svými vlastnostmi co nejvíce se přiblížit předloze. Díky alchymickému přístupu tiskaře Jiřího Kylara a výjimečné péči, kterou knize v předtiskové přípravě i při tisku věnovala grafička Radana Lencová, se podařilo namíchat odpovídající barevnost a vše doladit do maxima v daném případě možného. Jednotlivé fotografie byly ponechány v původním stavu, bez retuše či jiného zásahu, tedy jak je autor vytvořil a jak posléze svojí konečnou úpravou zapůsobil čas. Ostatní bylo korigováno tak, abychom jednoznačně vstoupili do duchovního rozměru původního originálu a zároveň nesmazali charakteristickou stopu způsobenou stářím. K tomuto nesnadnému cíli také významně přispěli počítačoví mistři pan Jiří Veselka a Luboš Mírovský, za což jim patří mé poděkování.

Děkuji rovněž pracovníkům UPM za vstřícnost při vzniku této publikace. Velkou zásluhu na zrodu Pracovní knihy fotografií má Anna Fárová. Spolupráce s ní je pro mne vždy velmi inspirující a radostná. Rád bych zde vzpomenul i Drtikolovu dceru a zároveň vlastníka autorských práv paní Ervinu Bokovou, kterou naše vydavatelské počiny vždy potěšily. Vydání této knihy se již nedočkala, zemřela v roce 2005.

Věřím, že tento unikátní vstup do Drtikolova tvůrčího procesu a jeho fotografické duše, naplněné obrovským uměleckým bohatstvím a potenciálem, potěší nejen milovníky a sběratele umění, ale stane se také významnou pomůckou a nepřehlédnutelným přínosem pro fotograficky zaměřená muzea a galerie i pro případné budoucí badatele.

Když jsem před více než deseti lety měl možnost poprvé se seznámit s předkládaným albem a proniknout svýma očima do jeho obsahu, jednalo se o nevídaný zážitek! Byl jsem přímo vtažen do rozehraného děje Drtikolova magického světa, v tajemno rodícího se umění, do vztahů světla a stínů, do souvislostí jednotlivých tvarů a celkového vyznění kompozic známých i neznámých fotografií. Jsem rád, že skrze tuto knihu to bude umožněno všem ostatním.

Stanislav Doležal
nakladatelství Svět

Základní údaje o publikaci:

Vydání Pracovní knihy fotografií je další krokem při zpracování a představení Drtikolova odkazu ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Roku 1999 ji do sbírek věnovala PhDr. Anna Fárová. Knihu k vydání připravil Stanislav Doležal. Vydalo ji nakladatelství Svět v bibliofilské úpravě jako svou osmou publikaci, nákladem 300 číslovaných výtisků. Grafická úprava Radana Lencová. Tisk Jiří Kylar - AF BKK. Knihařské zpracování Daruma Praha. Překlad do angličtiny Kathleen Hayes. Jazyková redakce Daniela Varadínková. Kniha byla vydána s laskavým přispěním Anny Fárové, díky prodeji jednoho Drtikolova díla z její sbírky, a s podporou firem AF BKK, EUROPAPIER - BOHEMIA. Vytištěno na papíře Toccata mat, 250 g/m2. Distribuce Sběratelský dům. Praha, 2006.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení