Fakultě umění a designu UJEP je 30 let. Čím je pro region s pohnutou historií přínosná, se zamýšlí čtveřice odborníků z oblasti designu i vzdělávání

Budova Domu umění v Ústí nad Labem. | Zdroj: FUD UJEP Budova Domu umění v Ústí nad Labem. | Zdroj: FUD UJEP

Za tři dekády působení si Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vydobyla specifické místo mezi českými uměleckými školami. Důraz tu kladou jak na technologii, tak na diskuzi a vlastní tvorbu studentů. Na jednu stranu je to škola velmi progresivní a nachází přesahy celorepublikově i do zahraničí, na druhou stranu nezapomíná na domovské Ústí. Fakulta, její pedagogové i studenti kultivují zdejší uměleckou scénu i veřejný prostor. „Snad by toto rozkročení mezi zakořeněním v atmosféře postindustriální periferie a touhou ji překročit směrem ke všeobecně srozumitelným a aktuálním tematikám mohlo být specifikem, které fakultu charakterizuje a odlišuje od ostatních českých vysokých uměleckých škol,“ domnívá se proděkan fakulty Michal Koleček.

Regionální identita je stálým tématem fakulty a jejích studentů

Fakulta podle něj představuje svébytný příběh postupného budování a dlouhodobého působení uměleckého vysokoškolského pracoviště ve specifických a často komplikovaných podmínkách strukturálně narušeného regionu Ústeckého kraje. „Důležitým tématem fakulty se staly otázky spojené s identitou regionu severozápadních Čech, který byl součástí Sudet a ve druhé polovině dvacátého století prošel dramatickými proměnami spojenými s vyhnáním původních německy mluvících obyvatel, drastickou industriální exploatací, dopadem sociálního inženýrství aplikovaného komunistickým režimem, destrukcí místního environmentálního milieu a dodnes neuzavřenou a prozatím neúspěšnou potřebnou všeobecnou transformací,“ doplnil Michal Koleček s tím, že tyto problematiky fakulta opakovaně prosazuje v kontextu svých studijních programů a tvůrčích uměleckých či výzkumných aktivit, což ji mnohdy zavede do samotného centra vášnivých společenských polemik a střetů.

Zahájení výstavy Monumentálni topografie. | Foto: Jiří DvořákZahájení výstavy Monumentálni topografie. | Foto: Jiří Dvořák

„Je to právě již zmíněná pohnutá historie regionu, která nám může být inspirací a tématem k zamyšlení. Příběhy ukryté za zdmi starých honosných vil a pomalu mizejících průmyslových komplexů vytvářejí jedinečný genius loci, který je tak silný, že se jistě musí propisovat do přemýšlení studentů a do jejich projektů,“ uvedl odborný asistent a kurátor Adam Štěch s tím, že atmosféra Ústí je neopakovatelná.  

Fakultě umění a designu UJEP je 30 let. | Zdroj: FUD UJEPFakultě umění a designu UJEP je 30 let. | Zdroj: FUD UJEP

Škola s přesahem přes hranice vrací regionu jeho inspiraci

A stejně jako region od jejích počátků formoval fakultu, škola a její absolventi na druhou stranu přinášejí mnohé místu svého působení. „Každá univerzita a vysoká škola jsou pro město a region přínosem. Energie mládí a nekonvenčních myšlenek je osvobozuje od formální svázanosti, přináší nové nápady a vidění světa i schopnost nekonformních (pro úřednické a stranické struktury někdy i nekorektních) řešení. V kultuře zvláště. FUD intervenuje jak do města, tak do regionu. Kolik zajímavých projektů se pro ně na této fakultě zrodilo,“ poukázala publicistka, znalkyně designu a přednášející Lenka Žižková, podle níž je jedním z největších přínosů školy pro město založení a provozování Domu umění Ústí nad Labem s jeho výstavním, vzdělávacím i společenským programem.

Výstava Projekt: Sever proběhla v DUUL a jejím kurátorem byl Adam Štěch. | Foto: Filip TrubačVýstava Projekt: Sever proběhla v DUUL a jejím kurátorem byl Adam Štěch. | Foto: Filip Trubač

„Pro mě osobně je FUD výjimečná tím, že se nachází na severu Čech a někteří její studenti či vyučující se ve svých dílech zabývají zdejším krajem. Výsledky jejich činnosti ovšem začasté mívají nadregionální význam. A to je podle mě zásadní přínos pro město i celý region,“ potvrzuje její pohled i ředitel Archivu města Ústí nad Labem Petr Karlíček, podle něhož je fakulta zdrojem schopných a citlivých jedinců, které region ke svému rozvoji nutně potřebuje. „Zdá se mi, že kdo na severu zůstal, ten se neztratil,“ doplnil.

Za tři dekády ale význam Fakulty umění a designu region dávno překonal, a to nejen v celorepublikovém měřítku, významné jsou také přeshraniční přesahy nejen do sousedního Německa. „Fakulta nikdy nebyla rozvíjena a koncipována jako regionální škola – vždy její program a aktivity směřovaly do národního a mezinárodního prostředí. Ostatně o tom svědčí dlouhá řada jejích zahraničních absolventek a absolventů i soustavné zapojování se do různorodých, nezřídka prestižních mezinárodních vzdělávacích a také tvůrčích uměleckých a výzkumných projektů,“ upozornil proděkan Koleček.

Tradiční řemesla se stávají motorem kreativních odvětví

Ve svých počátcích byla fakulta propojena s uměleckoprůmyslovou tradicí kraje reprezentovanou především sklářstvím, textilním průmyslem nebo keramickými a porcelánovými manufakturami. Právě tato odvětví přitom na přelomu tisíciletí prošla hlubokou krizí spojenou s důsledky globalizace výroby a obchodu s jejich produkty. „Fakulta si ovšem ve svých studijních programech uchovala důraz položený na tato tradiční řemesla, aby jejich potenciál postupně transformovala do nově se rozvíjejícího konglomerátu tzv. kulturních a kreativních odvětví,“ upozornil proděkan. „Fakulta může být akcelerátorem některých kreativních procesů a skvělým tlumočníkem mezi akademickou, kreativní a průmyslovou sférou, včetně edukace široké veřejnosti, která je pro region severních Čech velmi důležitá,“ doplnil další z vyučujících fakulty Adam Štěch.

Ústecké autobusové zastávky v loňském roce díky FUD krášlil design. | Foto: Jiří DvořákÚstecké autobusové zastávky v loňském roce díky FUD krášlil design. | Foto: Jiří Dvořák

Právě praktické zaměření výuky spolu s dostatkem prostoru pro vlastní iniciativu studentů je to, co na fakultě vyzdvihují odborníci z oblasti designu i vzdělávání. „Fakulta je podle mého vnímání pozitivně velmi koncentrována na znalost řemesla, materiálu, technologií, ale i teorie, tedy na předpoklady dobré přípravy do povolání designéra,“ domnívá se ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze Helena Koenigsmarková.

Studenti jsou aktivními hybateli dění na fakultě

Na otevřenou atmosféru a možnost praktického zapojení studentů do projektů fakulty vzpomíná i Lenka Žižková, která na FUD několik let vyučovala. „Učila jsem studenty katedry designu a měla jsem je opravdu všechny ráda. Bylo to tím, že jich nebylo mnoho, byli pracovití a zvídaví, pocházeli většinou z menších měst a vesnic. Část dojížděla samozřejmě i z Prahy. Měli jsme možnost si o designu, dějinách, teorii i tvorbě více povídat, než být jen v pozici přednášejícího pedagoga a studenta,“ řekla s tím, že dodnes s mnoha svými studenty nějakým způsobem spolupracuje. „Oproti jiným školám byla na FUD ‚dělná‘ atmosféra, studenti nebyli vedeni k vyhrocenému individualismu a exkluzivitě, znali se napříč ateliéry a byli schopni kooperativně spolupracovat na různých projektech,“ doplnila.

Promoce vždy na FUD přilákají mnoho lidí. | Foto: Jiří DvořákPromoce vždy na FUD přilákají mnoho lidí. | Foto: Jiří Dvořák

Mnohé studenty na FUD táhne právě možnost zapojit se do zajímavých celostátních projektů, výstavních počinů, soutěží či sympozií, stejně jako spoluvytvářet prostředí v sídelním městě školy. „Vědomé, aktivní a zodpovědné angažmá v profesním prostředí uměleckém či designerském, které se fakulta snaží vštěpovat svým studentkám a studentům, se tak propojilo se širší odpovědností za rozvoj society a konkrétního místa. Taková synergie je základním předpokladem pro uplatnění našich absolventek a absolventů v praxi,“ uzavřel proděkan Koleček.

Související

Jak to chodí v Ústí? Vydali jsme se na Fakultu umění a designu UJEP a její Katedru designu detailně vyzpovídat vedoucí a nasát atmosféru
Interiér a architektura

Jak to chodí v Ústí? Vydali jsme se na Fakultu umění a designu UJEP a její Katedru designu detailně vyzpovídat vedoucí a nasát atmosféru

Nikol Galé - 1. 2. 2024 - 13 min.

Jeden děkan školu nedělá. Je to o celkové dynamice. Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem vítá novou děkanku
Ostatní

Jeden děkan školu nedělá. Je to o celkové dynamice. Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem vítá novou děkanku

Barbora Čápová - 13. 9. 2023 - 13 min.

Ústí touží kultivovat veřejný prostor. Severočeské město zaplnily plakáty, které vytvořili pedagogové tamní univerzity
Kritika a teorie

Ústí touží kultivovat veřejný prostor. Severočeské město zaplnily plakáty, které vytvořili pedagogové tamní univerzity

Kateřina Hubertová - 18. 5. 2023 - 8 min.

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí
Grafický design

Naším hlavním cílem je vzbudit v lidech pocit zvědavosti, shoduje se trojice, která stojí za působivým katalogem diplomantů na FUD v Ústí

Nikol Galé - 6. 1. 2023 - 12 min.

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras
Ostatní

Jít do toho s nadšením. Ústecká letní škola nejen pro designéry a umělce ukazuje studium na FUD UJEP autenticky a bez příkras

Tereza Bíbová - 13. 9. 2022 - 7 min.

Ateliér Produktového designu z FUD UJEP oslovil české firmy ke spolupráci
Produktový design

Ateliér Produktového designu z FUD UJEP oslovil české firmy ke spolupráci

Kateřina Kostková - 17. 7. 2017 - 2 min.

jelínek
MYP 2024
botanická zahrada
SHOP Snoubení