Design, který pomáhá. Konference Zlin Design Week přiblížila možnosti, jak design může sjednocovat a pomáhat

Konference Zlin Design Week 2022 s podtitulem „Design, který pomáhá“ otevřela téma v několika přednáškách a diskuzním panelu. | Zdroj: Zlin Design Week Konference Zlin Design Week 2022 s podtitulem „Design, který pomáhá“ otevřela téma v několika přednáškách a diskuzním panelu. | Zdroj: Zlin Design Week

Přinášíme reportáž z Konference Zlin Design Week, která proběhla 9. 5. 2022 v Kongresovém centru Zlín. Tématem letošního ročníku bylo „Design, který pomáhá". Celodenní program zahrnoval několik inspirativních přednášek, při kterých řečníci sdíleli své know-how, příběhy a praktické zkušenosti. Nechyběl ani diskusní panel, kterého se zúčastnili také další pozvaní hosté.

Rama Gheerawo - Člověk na prvním místě, designér až na druhém 

Rama Gheerawo je mezinárodní a inspirativní řečník, autor a designér. V roce 2019 získal za svou práci ocenění „Hall of Fame“ na Design Week Awards a v roce 2018 byl jmenován Creative Leaderem časopisem Creative Review spolu s Paulem Smithem a Björk. Jako ředitel Helen Hamlyn Centra pro design využívá design k řešení otázek týkajících se věku, schopností, pohlaví a rasy. Je sériovým inovátorem v oblasti inkluzivního designu, designového myšlení a kreativního vedení, osobně vedl více než sto projektů, byznysem a třetím sektorem – od malých, středních podniků až po velké nadnárodní společnosti.

Konference Zlin Design Week 2022, Rama Gheerawo | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Rama Gheerawo | Zdroj: Zlin Design Week

Na přednášce prezentoval své názory a zkušenosti z oblasti designu a kreativity. Kreativní vedení je podle něj založeno na třech hodnotách, které dávají každému vůdčí potenciál: kreativita, jasnost a empatie. „Design by se měl zaměřit především na lidi, z lidí vycházet.“ Kriticky zároveň zmínil skutečnost, že designér svým způsobem ničí planetu, protože většina věcí končí na skládce. Největším problémem je podle něj sobectví, chamtivost a apatie. „Každý den vychází slunce, ale každý má jiný život, kterým se na něj dívá.“

Konference Zlin Design Week 2022, Rama Gheerawo | Zdroj: Zlin Design Week Konference Zlin Design Week 2022, Rama Gheerawo | Zdroj: Zlin Design Week

Rama Gheerawo mluvil o tom, že design je úžasná disciplína, která dokáže změnit život. Posluchače seznámil s několika svými projekty. Jeden z nich se věnoval obyvatelům domova seniorů. Při rozhovorech zjišťovali, co by si lidé zde žijící přáli ze všeho nejvíc. Oni často odpovídali – přestěhovat se. To ale samozřejmě nejde. A tak vymysleli a vyrobili konstrukci, která seniorům zajišťovala větší soukromí.

Bori Fehér - Sociální design a místní komunity – případová studie experimentálního projektu a sociálního designu 

Dr. Bori Fehér působí jako architektka a sociální designérka zaměřená na odolnost a udržitelnost. Je vedoucí hubu sociálního designu v inovačním centru MOME, kde již více než deset let usnadňuje studentům a výzkumníkům práci na projektech sociálního, ekologického a humanitárního designu, pracuje se znevýhodněnými komunitami na venkovské periferii Maďarska.

Bori Fehér zmínila nejdůležitější body postupu, pokud se chceme začít zabývat sociálním designem. Na základě jejích zkušeností je to: dlouhodobost, častost, volba dobrých partnerů a pěstování vztahů. V celém procesu je také stěžejní postoj samotného designéra. Měl by být tvořivý, ale zároveň pokorný a vědomý si svých limitů.

Konference Zlin Design Week 2022, Bori Fehér | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Bori Fehér | Zdroj: Zlin Design Week

Na konferenci se podělila o případové studie experimentálních výzkumných projektů sociálního designu, které vznikly na Univerzitě umění a designu Moholy-Nagy v Budapešti. Jejich cílem bylo vytvořit metodologii intervenčního designu v terénu na maďarském venkově ve spolupráci s místními znevýhodněnými komunitami a místními nevládními organizacemi.

Konference Zlin Design Week 2022, Bori Fehér. | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Bori Fehér. | Zdroj: Zlin Design Week

Projekt probíhal v několika etapách. První rok si získávali důvěru, což bylo velmi důležité. Místní komunita má totiž špatnou zkušenost s tzv. „helikoptérovými projekty“, při kterých rychle opadne zájem o samotné aktéry. Oslovili malé děti, které nakreslily obrázky toho, co vidí na obloze. Následně navázali spolupráci se spisovateli, z čehož vznikla společná „Kniha mraků“.

Ve druhém roce projektu vybudovali venkovní třídu z dřevěného materiálu. Třetí rok se více seznamovali s prostředím, vzájemně se navštěvovali. Zorganizovali také soutěž, kdy se žáci podíleli stavbě, pracovali při tom s nástroji, jako je například pila na dřevo. Ve čtvrtém roce přemýšleli o vlastnictví – aby měly děti pocit, že je to jejich. A uprostřed vesnice postavili lavičku.

Knut Bang a Jannicke Holen DOGA - Inkluzivní designové myšlení 

Knut Bang a Jannicke Holen jsou seniorními poradci DOGA, vládou financovaného národního orgánu pro trvale udržitelnou tvorbu hodnot prostřednictvím designu a architektury v Norsku. Společně vedou program DOGA Inovace pro všechny, který je od roku 2005 součástí akčního plánu norské vlády pro univerzální design a je jediným programem zaměřeným na inkluzivní design pro inovace a rozvoj podnikání.

Více než dvacet let podporují strategický inkluzivní a udržitelný design a vedení. Považují se za organizaci, která inspiruje a „pošťuchuje“. Přednáší, jsou zváni na univerzity, účastní se soutěží v různých disciplínách a představují studenty, kteří díky tomu mají možnost prezentovat své projekty.

Konference Zlin Design Week 2022, Knut Bang a Jannicke Holen | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Knut Bang a Jannicke Holen | Zdroj: Zlin Design Week

Knut a Jannicke ve své přednášce zdůrazňovali důležitost přemýšlet o designu, u kterého hrozí vylučování lidí. Vyloučení může být podle nich věkem, zdravotním postižením, pohlavím a kulturou, ale také geograficky, finančně nebo sociálně. Inkluzivní design platí hodnotu poznatků z rozmanitosti uživatelů při vytváření uživatelsky přívětivějších a univerzálnějších produktů, služeb, budov, prostředí i společností, které jsou lepší pro všechny.

„Inkluzivní designové myšlení spočívá v rozpoznání hodnoty empatického designérského přístupu, který propojuje perspektivy a potřeby lidské rozmanitosti do uživatelsky přívětivějších řešení pro všechny a poskytuje hodnotu jak lidem, tak společnostem, značkám a komunitám.“

Konference Zlin Design Week 2022, Knut Bang a Jannicke Holen | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Knut Bang a Jannicke Holen | Zdroj: Zlin Design Week

V rámci svých aktivit vydali knihu – průvodce, jak získat konkurenční výhodu a získat nové trhy tím, že se přiblížíte svým zákazníkům. Kniha obsahuje devět výzkumných technik pro zapojení lidí a uvedení jejich pohledů na vývoj procesů v rámci designu, architektury a zastavěného prostředí. Díky publikaci lze získat podrobné nástroje a aktivity, které se dají okamžitě použít ve své vlastní praxi.

Ivelina Gadzheva - Design pro všechny, nebo vůbec?

Ivelina Gadzheva se zabývá inkluzivním designem a poskytuje konzultace veřejnému a soukromému sektoru ohledně toho, jak rozšířit jejich inovační kapacitu a přidanou hodnotu prohloubením znalostí přístupů k designu zaměřenému na lidi a kvalitativního výzkumu. Vzdělává a inspiruje jednotlivce a skupiny, jak využívat lidskou rozmanitost k vytváření sociálního začlenění a rozvoji udržitelných řešení. Ivelina je zakladatelkou nadace Design for All Bulgaria, která je členskou organizací Design for All Europe, a spoluzakladatelkou pobočky Service Design Network Bulgaria, která je členem Global Service Design Network.

Konference Zlin Design Week 2022, Ivelina Gadzheva | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Ivelina Gadzheva | Zdroj: Zlin Design Week

Ivelina Gadzheva v prezentaci přiblížila téma univerzálního designu jako nástroje pro rozvoj příležitostí. „Každý si umíme něco představit, ale málokdo dokáže být tvořivý. Důležité je umět si pokládat správné otázky, jak to udělat. Ne – navrhněte novou židli. Ale – jak nejlépe udělat něco, aby se tady dalo dobře sedět. Možná vás napadne něco jiného než židle.“

Mluvila také o několika případových studiích ze své praxe – o inkluzivním hřišti, orientačním systému a hubu pro sociální inovace. Design podle ní neznamená jen vytvářet něco krásného, jde také o to, aby to mělo smysl. „Univerzální design a tato přednáška jsou o kladení otázek, o rozšiřování okruhu zvědavosti, o procesu tvorby designu.“ 

Konference Zlin Design Week 2022, Ivelina Gadzheva | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Ivelina Gadzheva | Zdroj: Zlin Design Week

Vít Jakubíček - Aby stroj nejen ekonomicky vyráběl, ale aby lidé jej obsluhující netrpěli fyzicky ani psychicky 

Vít Jakubíček pracuje jako kurátor sbírky designu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a odborně se věnuje především dějinám architektury a designu 20. století. Zaměřuje se zejména na problematiku zlínské Školy umění, historii průmyslového designu a její významné osobnosti. Zároveň také vyučuje předměty zaměřené na dějiny designu a architektury na Fakultě multimediálních komunikací a Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale je také externím pracovníkem vyučujícím předmět Dějiny designu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Konference Zlin Design Week 2022, Vít Jakubíček | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Vít Jakubíček | Zdroj: Zlin Design Week

Příspěvek Víta Jakubíčka se odkazoval na kořeny zlínského designu ve 40. letech 20. století, spojeného se snahou o navrhování ručních nástrojů a strojů s ohledem na ergonomická hlediska. Aby design uživatele nejen nezraňoval, ale aby pomáhal, a stal se tak určitým funkčním prodloužením, doslova umělým prodloužením či nastavením lidské ruky, výzbrojí pro určitou práci. Přestavil dvě hlavní koncepce tehdejšího přístupu designu – ekonomický a ergonomický. Reflektoval kontinuity i proměny tohoto imperativu v následujících desetiletích, zmiňoval hlavní myšlenky článku Zdeňka Kováře: Úpravy strojů a nástrojů výtvarníkem. 

Zdeno Kolesár - Prehistorie odpovědného designu

Konference Zlin Design Week 2022, Zdeno Kolesár | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Zdeno Kolesár | Zdroj: Zlin Design Week

Prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. působí na Katedře teorie a dějin umění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a Kabinetu teoretických studií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se především dějinám designu. Knižně vydal dvě české a dvě slovenské vydání Kapitol z dějin designu. Na přednášce mluvil o strategii designu pro trvalou civilizační udržitelnost, která se intenzivně začala řešit v pozdním 20. století. Přibližoval ji v hlubší historii a polemizoval, zda je možné se z minulosti poučit.

Konference Zlin Design Week 2022, Zdeno Kolesár | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Zdeno Kolesár | Zdroj: Zlin Design Week

Mariana Chytilová - Pomáhat inkluzivním designem? Kašlete na to 

Mariana Chytilová se věnuje mapování přístupnosti prostor, služeb, lidí i informací. Vyznává principy inkluzivního designu, který patří nejen do architektury a městského plánování, ale také do vzdělávání, kultury, technologických inovací a byznysu. Pracuje na tom, aby prostředí, služby i informace byly přístupné všem bez rozdílu.

Konference Zlin Design Week 2022, Mariana Chytilová | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Mariana Chytilová | Zdroj: Zlin Design Week

Mariana mluvila o inkluzivním designu, který si často spojujeme s lidmi s postižením. S někým jiným, než jsme my sami. S někým, komu bychom měli pomoci. Co když ale pomoc není to, co je potřeba? Co když lidé okolo nás mají stejné potřeby jako my: nezávisle fungovat – studovat, pracovat, koupit si kávu, zajít si během festivalu o designu na záchod, koupit si tričko na e-shopu nebo zvolit nového prezidenta? 

Konference Zlin Design Week 2022, Mariana Chytilová | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022, Mariana Chytilová | Zdroj: Zlin Design Week

Posluchače seznámila se třemi příběhy, fuckupy. Jeden z nich se týkal opatření filmů speciálními titulky pro neslyšící diváky. Ve vší snaze informovat diváky, že pro ně mají popisné titulky pěti filmů, ale úplně zapomněli říct, že zbylé filmy mají české titulky. Navíc zapomněli otitulkovat české filmy. Zkušenosti ji donutily nahlížet na téma zcela jinak – „přestat pomáhat inkluzivním designem a vykašlat se na to“. 

Konference Zlin Design Week 2022 a závěrečný diskuzní panel | Zdroj: Zlin Design WeekKonference Zlin Design Week 2022 a závěrečný diskuzní panel | Zdroj: Zlin Design Week

Závěr konference patřil diskuznímu panelu, kterého se zúčastnili všichni řečníci a navíc přizvaní hosté, pohybující se v praxi i v byznysu a design vnímají jakou důležitou součást svých projektů. O univerzálním a inkluzivním designu přišel diskutovat například Stanislav Martinec z KOMA Modular. David Karásek z mmcité mluvil o univerzálním a inkluzivním designu v oblasti veřejného prostoru, Čestmír Vančura ze Zlínského kreativního klastru přiblížil tématiku v kontextu projektu 100 let zlínského designu. Celou konferenci a diskuzní panel moderoval Richard Vodička, který se dlouhodobě věnuje rozvoji oblasti univerzálního a inkluzivního designu ve veřejném prostoru. 

Související

Konference, kde se hledá řešení nejtěžších společenských problémů. Zlin Design Week láká na mezinárodní jména, pro která je odpovědnost priorita
Produktový design

Konference, kde se hledá řešení nejtěžších společenských problémů. Zlin Design Week láká na mezinárodní jména, pro která je odpovědnost priorita

Redakce Czechdesign - 23. 3. 2022

Když se prolne design a marketing. Reportáž ze zlínské konference, kterou organizují studenti
Produktový design

Když se prolne design a marketing. Reportáž ze zlínské konference, kterou organizují studenti

Klára Rokosová - 10. 5. 2019

PULSE
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024