Design centrum ČR: výstavní činnost

Sny – cesty – realita: Český design 1990 – 2005 Sny – cesty – realita: Český design 1990 – 2005

Přinášíme vám pokračování cyklu věnujícímu se organizacím, které se v minulosti zabývaly designem. V roce 1990 vzniklo Design Centrum České republiky. Tento díl se věnuje představení jeho činností a to zejména výstavní.

Po rozdělení ČSFR na Českou a Slovenskou republiku a po souvisejících změnách v uspořádání státních institucí přešlo DC ČR pod Ministerstvo hospodářství a dostalo do vínku pozměněný Statut. Jeho posláním bylo nyní „efektivními prostředky prosazovat využívání designu ve výrobě, obchodě a službách jako jednoho z významných faktorů zvyšování komplexní jakosti výrobků, jejich konkurenční a exportní schopnosti a současně spoluvytvářet harmonickou úroveň hmotné kultury společnosti formující národní identitu produkce a tím spolupůsobící na její příznivý image v zahraničí“.1 K naplnění tohoto poslání mělo DC ČR plnit zejména tyto úkoly: vypracovávat strategii začlenění designu do hospodářské politiky vlády ČR; systematicky sledovat a vyhodnocovat rozvoj designu; soustavně hodnotit úroveň designu a vypisovat soutěže; vykonávat poradenskou, expertizní, informační a výchovnou činnost; propagovat design publicistickou a publikační činností; pořádat výstavy; spolupracovat s vládními i nevládními institucemi, zejména s tvůrčími organizacemi designérů, výtvarných umělců a architektů; rozvíjet mezinárodní spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí.

Design centrum ČR svým působením tedy oslovovalo různé cílové skupiny – především podnikatele, výrobce a tvůrce, ale i pedagogy a studenty a stejně tak širokou veřejnost. Tomu odpovídala i rozmanitá činnost, kterou samo vykonávalo nebo svou odborností zaštiťovalo. DC ČR například budovalo oborovou databázi designérů, která sloužila snaze propojit aktivity domácích výrobců a podnikatelů se zájmem o zapojení designéra do procesu vývoje nového výrobku s konkrétními tvůrci. Dále provádělo hodnocení designu výrobků vystavených na specializovaných veletrzích v České republice, vedlo odbornou knihovnu s časopisy a knihami (které také samo příležitostně vydávalo) a informační kancelář a v neposlední řadě pořádalo výstavy českého i zahraničního designu, vedoucí k popularizaci designu na veřejnosti.

Výstavy

Výstav se uskutečňovalo rok od roku více (od jediné zahajovací v roce 1991 až po 21 ve vlastních galeriích v Praze a Brně a dalších 5 v jiných městech ČR v nejplodnějším roce 2000) za stoupajícího zájmu veřejnosti (přes 38 000 návštěvníků v roce 2004). Design centrum pořádalo výstavy tematické, autorské a srovnávací, jimiž chtělo přiblížit veřejnosti nejen konkrétní výsledky designérské práce, ale i význačné osobnosti, školy a směry minulosti a současnosti.

Významný podíl na výstavní aktivitě měla prezentace úspěšných prací z oborových a tematických soutěží. Prostor věnovaný takovým výstavám rostl úměrně tomu, jak se postupem let prezentaci designu na veřejnosti věnovalo stále více státních i soukromých galerií a Design centrum ČR tak ztrácelo výsadní pozici na tomto poli. Autorské výstavy proto byly postupně až na výjimky (laureáti Bienále grafického designu v Brně nebo starší „zasloužilí“ čeští designéři) vytlačovány – nejen proto, že tvůrci získávali mnoho nových příležitostí k prezentaci, ale i z důvodu provázanosti českého tvůrčího prostředí a z toho plynoucího rizika zpochybnění nezaujatosti Design centra České republiky. Své stálé místo ve výstavním programu si ale zachovali studenti odborných škol.

DC ČR hostilo i mnohé výstavy zahraničního designu, jejichž realizace vyplynula z jeho mezinárodních aktivit a spolupráce, např. blok zahraničních výstav představujících rakouský, mexický, francouzský a belgický design. Nevyužita ale často zůstávala kapacita pro spolupráci domácí, např. s Národním technickým muzeem, Vysokou školou umělecko-průmyslovou a dalšími institucemi, které mohly svou odborností nebo zázemím zaštítit některé výstavy.

Na výstavní prostory, které se nacházely vždy v sídle Design centra ČR (v Brně nejdříve na Jakubském náměstí a později na Radnické ulici, v Praze původně v Dlouhé ulici a poté v prostorách Mozartea v Jungmannově ulici), volně navazovalo také informační středisko, v jehož prostorách byla k nalezení nejen odborná knihovna, ale kde se dále pořádaly i besedy a přednášky, organizované v návaznosti na konkrétní náplň výstav i při dalších příležitostech. Informační středisko také pro školy pořádalo pravidelné komentované prohlídky výstav.

Design centrum ČR se dále aktivně zúčastňovalo i zahraničních přehlídek a veletrhů designu (pravidelně např. Bienále průmyslového designu v Lublani nebo výstava židlí v italském Udine), kde propagovalo výsledky činnosti českých designérů, a zároveň pořádalo samostatné popularizační výstavy českého designu. Tyto výstavy organizovalo především ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a českými kulturními středisky, ale též s partnerskými designérskými organizacemi a institucemi. Důležitou byla v tomto směru např. výstava mapující vývoj českého designu v porevolučních letech s názvem Sny – cesty – realita: Český design 1990 – 2005, kterou Design centrum ČR připravilo v roce 2005. Po premiéře ve Veletržním paláci v Praze byla tato výstava představena také v Essenu, Bruselu a ve Vídni. V těchto městech se konaly i další výstavy českého designu, které se mohly uskutečnit na základě bilaterálních dohod, které DC ČR uzavřelo s design centry v Rakousku, Belgii, Francii a v Essenu. V tomto směru bylo důležité, že se Česká republika mohla prezentovat v „hlavním městě“ Evropské unie nebo v srdci německé průmyslové výroby, v Essenu. Francouzský design byl vystaven pouze v České republice, odjet do Francie s českou expozicí se již nezdařilo kvůli zrušení DC ČR.

Hodnotitelská a expertizní činnost

Významnou funkcí Design centra ČR byla hodnotitelská a expertizní činnost v oblasti designu. DC ČR vytvářelo hodnotící komise, jejichž členy byli nejen jeho zaměstnanci, ale především i aktivní designéři s praktickými zkušenostmi z konkrétní oblasti designu, kterou měli hodnotit. Členové komisí potom posuzovali nejen výrobky přihlášené do soutěží pořádaných DC ČR, ale i ty vystavené na významných veletrzích v České republice.

Stanoviska vynášená těmito odborníky přispívala k celkovému zkvalitnění průmyslové produkce. Podle požadavků prováděli odborné posouzení designu jak výtvarných návrhů, tak i prototypů a sériových výrobků. Odborné posudky DC ČR vypracovávalo i z pozice arbitra právní ochrany designu v ČR.

Texty vznikly na základě magisterské oborové práce z oboru Management v kultuře na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

  • Podle Statutu Design centra České republiky ze dne 1. 11. 1993.
  • Tamtéž.
job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024