Design centrum ČR: databáze a Program Design

Přinášíme vám pokračování cyklu věnujícímu se organizacím, které se v minulosti zabývaly designem. V roce 1990 vzniklo Design Centrum České republiky. Tento díl se věnuje databázi designérů a Programu Design.

Databáze, informační funkce

Vedení a udržování této databáze bylo jednou z důležitých aktivit Design centra ČR. V adresáři byli zahrnuti zkušení i začínající tvůrci, kteří takto nabízeli podnikům pomoc při řešení nejrůznějších úkolů. Tento adresář ale nemohl sloužit k prezentaci designérů např. do zahraničí, jelikož v něm scházela portfolia jednotlivých tvůrců. V rámci informačního systému se průběžně doplňovala i videotéka o designu, a to jak přejatými, tak vlastními materiály. Významnou součástí systému byla také již zmíněná knihovna, jejíž fond obsahoval nejen knihy, ale navíc i téměř všechny zahraniční a tuzemské odborné časopisy, které nebylo možné najít v žádné jiné knihovně. Možnosti studia tu tedy využívalo především množství studentů a pedagogů, ale dále i tvůrců, architektů a podnikatelů.

Vedle sídla Design centra ČR v Brně a pobočce v Praze byla zřizována i regionální poradenská a informační střediska, často při odborné instituci jako vysoká škola. Taková střediska sídlila např. v Plzni, Ústí nad Labem nebo ve Zlíně. Svou činnost vyvíjela především na základě ochoty designérů z uvedených regionů spolupracovat s podnikateli a dalšími zájemci o design. Střediska spolupracovala v první řadě s místními sdruženími podnikatelů nebo regionálními obchodními komorami a technologickými parky. Jejich klíčovou úlohou bylo vedení regionální evidence designérů, dále konzultační činnost při vědeckotechnických pracích, pořádání odborných výstav regionálního charakteru a organizování seminářů. 1 Významnou součástí činnosti těchto center bylo zavedení pravidelných konzultačních hodin designérů, během kterých poskytovali informace a rady jak podnikatelům, tak spotřebitelské veřejnosti. 2

V souvislosti s informační funkcí DC ČR je na tomto místě třeba zmínit, že za celou dobu jeho fungování nevznikl archiv, ve kterém by bylo možné komplexně zmapovat činnost této instituce a v určitém smyslu i zachovat její výsledky. Takový archiv o to více schází nyní, po zrušení Design centra ČR, kdy jedinou možností dostat se k relevantním materiálům je podání žádosti o studium do Národního archivu ČR, který ovšem tuto agendu nemá zpracovanou. Zrušena byla i webová stránka Design centra ČR a jakýkoli odkaz na jeho činnost je tak veřejnosti prakticky nepřístupný.

Podpora malých a středních podnikatelů

Pravděpodobně klíčovou formou podpory designu jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti mezi podnikatelskou veřejností, zejména malými a středními firmami, byl program Cíl (později Design) spravovaný Design centrem ČR. Podkladem pro parametry programu Cíl se staly výsledky sociologického šetření názorů na design, zadaného Design centrem ČR v roce 1996 ve spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity. Program byl vyhlášen v následujícím roce a jeho úkolem bylo „vyhledávat podniky, jejichž výrobky nedosahovaly patřičné úrovně z hlediska designu, a zkontaktovat je s vhodnými designéry“. (Bulletin 12/2007 str. 4) V tomto programu bylo osloveno 350 průmyslových podniků, z nichž 45 později navázalo s DC ČR přímou spolupráci. Po čase se však ukázalo, že „ač podnikatelé projevili o designérské služby značný zájem, neměli již dostatek finančních prostředků, aby si byli schopni spolupráci s profesionálním designérem vůbec dovolit. Začal se tak pomalu rodit nový koncept podpory, který by jim chybějící peníze částečně zajistil.“ (tamtéž)

Náhradou za program Cíl se v roce 1999 stal upravený Program Design. Zadavatelem tohoto programu bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu a jemu podřízené DC ČR bylo jeho realizátorem. Program byl tedy financován z prostředků státního rozpočtu. Předmětem podpory bylo: poskytnutí metodické pomoci malým a středním podnikatelům při začleňování designu do podnikatelské strategie, pomoc při výběru vhodného designéra, vytvoření podmínek pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem, přispění na úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského díla a propagace takto vzniklých nových výrobků s kvalitním designem. 3

Již v prvním roce existence se do Programu Design zapojilo šestnáct podniků a beze zbytku vyčerpaly částku tří milionů korun, která byla na podporu určená. V roce 2000 to již bylo pět milionů korun, v roce 2001 osm milionů a od roku 2002 se rozpočet dotace zvýšil na deset milionů korun. Za další období fungování Programu, v letech 2003-2006, bylo komisí vybráno a příjemci podpory realizováno 557 projektů, které byly spolufinancovány více než 40 miliony korun. 4 Do vlastního řešení a vývoje výrobku byli zapojováni výhradně designéři splňující podmínky odbornosti.

V prvních letech umožňoval Program Design získat dotaci na designérskou tvorbu ve výši 50% na honorář za vytvoření autorského díla, přičemž maximální výše dotace činila 80 tisíc korun. 5 Se vzrůstajícím zájmem i rozmanitostí navrhovaných projektů byly pro operační období od roku 2005 nastaveny nové podmínky: podporu bylo možné získat na výrobkový design v maximální výši 150 tisíc korun, interiérový a architektonický design v maximální výši 80 tisíc korun, grafický design v maximální výši 60 tisíc korun a na propagaci designu v maximální výši 100 tisíc korun. 6

V rámci grafického designu byly podpořeny projekty na vytvoření jednotných vizuálních stylů firem či grafika na výrobcích nebo obalech. Dotace byly poskytnuty i na vytvoření výstavního interiéru, prodejní síně výrobce nábytku nebo výtvarně prostorové řešení výstavy o designu. V rámci propagace designu byly podpořeny např. výstavy o designu, publikace o designu nebo televizní pořad. Samozřejmě byla podpořena také výroba celé řady produktů, ať již nově vyvinutých nebo inovovaných. 7

Nejeden z výrobků, který podporu Programu Design získal, obdržel pak ocenění v soutěži Vynikající výrobek roku. Často také spolupráce s designérem otevřela podnikům cestu na zahraniční trhy, případně k dalším oceněním – velkým úspěchem byla v tomto směru prestižní cena red dot design award pro firmu Dvořák – svahové sekačky, s.r.o. v roce 2006.

  1. Český design 1990-2005, str. 50.
  2. Tamtéž.
  3. Podle podmínek Programu podpory designu pro malé a střední podnikatele – Program Design v letech 2001-4.
  4. Bulletin 12/2007, str. 5
  5. Podle podmínek Programu podpory designu pro malé a střední podnikatele – Program Design v letech 2001-4.
  6. Bulletin 3/2007, str. 4.
  7. Tamtéž.
job shop
výstava czd
kruh 2024 duben
shop 4/2024