CZECHDESIGN poradna pro designéry v době koronakrize. Vy jste se ptali, advokátka Lucie Kianková odpovídala

V této nelehké době jsme se rozhodli našim designérům pomoci alespoň zprostředkováním odborného právního poradenství od naší spolupracující advokátky Lucie Kiankové. Obdrželi jsme od Vás mnoho dotazů a seznámili se s různými příběhy. Nejvíce Vás přitom zajímalo, zda a případně na jakou podporu od státu máte nárok a co dělat s Vašimi smluvními závazky. Odpovědi na některé z dotazů přinášíme níže.

V úvodu musíme nejprve upozornit, že právní situace související s koronakrizí je velmi nepředvídatelná a neustále se vyvíjí. S ohledem na to doporučujeme aktuální vývoj jednotlivých krizových opatření a podpor se strany státu průběžně sledovat. 

Podpora ze strany státu

Jakou podporu nabízí stát v době koronakrize?

LUCIE: Vláda přijala různá opatření na podporu podnikatelů a živnostníků. Pro oblast podnikání v oblasti designu lze z pohledu designéra – fyzické osoby zvážit zejména zažádání o kompenzační bonus pro OSVČ zasažené šířením koronaviru ve výši 25.000 Kč, výplatu ošetřovného nebo, je-li designér současně zaměstnavatelem, využití podpory státu pro udržení zaměstnanosti (tzv. program Antivirus). Zohlednit doporučujeme také tzv. liberační balíček. Dle tohoto balíčku lze podat přiznání k dani z příjmu plošně až do 1. července 2020 bez sankcí za pozdě podané přiznání, není nutno hradit červnovou zálohu na daň z příjmu, není rovněž nutno hradit minimální výši záloh na zdravotní a sociální pojištění v období březen až srpen 2020 a dále je možno žádat o posečkání úhrady daně (např. DPH) a prominutí sankcí z prodlení či pozastavit povinnost EET po dobu tří měsíců od ukončení nouzového stavu. 

Showroom Czechdesign | Foto: Jan HromádkoShowroom Czechdesign | Foto: Jan Hromádko

Jaké podmínky musím splnit, pokud chci požádat o kompenzační bonus pro OSVČ?

LUCIE: O výplatu jednorázového bonusu ve výši 25.000 Kč, tzv. pětadvacítku, může dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu zažádat každý designér (umělec), který vykonává designérskou činnost jako OSVČ, a to ať už jako činnost hlavní, tak jako činnost vedlejší. V případě vedlejší činnosti však designér nesmí současně vykonávat jiné zaměstnání, které by mu jako zaměstnanci zakládalo účast na nemocenském pojištění (např. mít uzavřenou dohodu o provedení práce s odměnou převyšující 10.000 Kč měsíčně či dohodu o provedení činnosti s odměnou převyšující 3.000 Kč měsíčně). Podmínkou výplaty kompenzačního bonusu rovněž je, že designér byl ke dni 12. března 2020 jako OSVČ aktivní anebo tuto činnost přerušil kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání), ale v rámci bonusového období (viz níže) činnost znovu obnovil. 

Designéři se teď dali ve velkém na šití roušek, Veronika Watzková - jewellery and design a Alžběta Dvořáková | Zdroj: BACKYARDDesignéři se teď dali ve velkém na šití roušek, Veronika Watzková - jewellery and design a Alžběta Dvořáková | Zdroj: BACKYARD

Velmi podstatné je pak dále splnění podmínky, že designér jako OSVČ nemohl svou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Mezi důvody omezení činnosti lze zařadit povinnost uzavřít provozovnu či omezit její provoz (tedy např. i showroom), skutečnost, že designér musel povinně do karantény, musel pečovat o své dítě, došlo k omezení poptávky zákazníků po jeho službách anebo byly omezeny či ukončeny dodávky zboží či služeb, které designér k výkonu své činnosti potřebuje. 

Kompenzační bonus se poskytuje za období od 12. března do 30. dubna 2020 a výše podpory činí 500 Kč za každý kalendářní den, tedy celkem za toto období 25.000 Kč. K žádosti je nutno přiložit čestné prohlášení designéra, že splnil podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus. O tento bonus je přitom možno žádat až do 30. června 2020.

Malé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Produkty Papelote | Foto: Filip ŠachMalé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Produkty Papelote | Foto: Filip Šach

Můžu žádat současně o podporu kompenzačního bonusu a ošetřovného?

LUCIE: Ano, souběh čerpání kompenzačního bonusu a ošetřovného je možné.

Mohu žádat o kompenzační bonus, jsem-li student a při studiu si přivydělávám jako designér - OSVČ?

LUCIE: Ano. Budou-li splněny rovněž další podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu, status studenta v možnosti žádat o kompenzační bonus nijak nebrání.

Smluvní závazky 

Co se smluvními závazky designéra?

LUCIE: Důsledky koronakrize a souvisejících opatření vlády a ministerstev se mohou v praxi projevit jak na straně dodavatelů (např. v důsledku změny způsobu přepravy, zvýšení nákladů atd.), tak na straně odběratelů (např. snížení odbytu zboží). Obecně lze konstatovat, že postižená strana nemůže bez naplnění dalších podmínek přikročit k jednostrannému zvýšení či snížení sjednané ceny zboží nebo služeb nebo změnit dohodnuté podmínky.

Nelze ovšem vyloučit, že dopady koronakrize jednotlivé smluvní závazky ovlivní, a to tak, že mezi plněními obou stran ze smlouvy vznikne zvlášť hrubý nepoměr, kdy se jedné straně neúměrně zvýší náklady plnění nebo se druhé straně neúměrně sníží hodnota předmětu plnění. V takovém případě může smluvní strana poškozená hrubým nepoměrem plnění ze smlouvy, tedy i designér, po druhé straně požadovat obnovení jednání o podmínkách smlouvy. Tento tzv. institut podstatné změny okolností a jeho případnou aplikaci je však nezbytné vždy důkladně prověřit u konkrétního smluvního vztahu individuálně. Každopádně lze doporučit obrátit se co nejdříve na své smluvní partnery a situaci ohledně případné změny podmínek smlouvy (např. posunutí termínu splatnosti za materiál či sjednání nového termínu realizace zakázky) společně řešit. 

Malé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Výloha parfumerie Silk Ferries na Senovážném náměstí od dvojice Lexová a Smetana. | Zdroj: fcbMalé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Výloha parfumerie Silk Ferries na Senovážném náměstí od dvojice Lexová a Smetana. | Zdroj: fcb

Dodavatelé neplní včas a designér se dostává do prodlení s plněním závazků vůči svým zákazníkům. Jak postupovat?

LUCIE: I přes nastalou situaci je nezbytné plnit povinnosti sjednané ve smlouvě. V případě neplnění smlouvy je případně nutno počítat se všemi důsledky s tím spojenými, jako je například možnost odstoupení od smlouvy. Jinak by tomu ale mohlo být v případě, že by nebylo možné v důsledku vládních opatření svůj smluvní závazek splnit a ten by zanikl pro tzv. následnou nemožnost plnění. K takovému závěru by však bylo možno přistoupit jen za předpokladu, že plnění není možné poskytnout ani za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Obdobně by tomu bylo, pokud by stranám při uzavření smlouvy bylo známo, že zákazník nebude mít zájem na pozdním plnění. 

Lze znovu doporučit prověřit jednotlivé smluvní vztahy se svými obchodními partnery a zahájit co nejdříve jednání o změně smluvních podmínek, případně aplikovat jiné instituty, je-li to v daném právním vztahu možné (například vyvolat jednání o změně smlouvy v důsledku podstatné změny okolností, zprostit se k povinnosti z náhrady škody porušením svých smluvních povinností v důsledku vyšší moci apod.). 

Malé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Hugo chodí bos prodává výhradně české hračky. Prodejnu najdete na Letné. | Zdroj:  Hugo chodí bosMalé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Hugo chodí bos prodává výhradně české hračky. Prodejnu najdete na Letné. | Zdroj: Hugo chodí bos

Nájemné a autorská odměna 

Musím hradit nájem za showroom?

LUCIE: Úhrada nájmu za showroom či jiný prostor sloužící designérovi k jeho podnikání je předmětem vládního návrhu zákona o plošném odkladu nájemného u podnikatelů, kteří museli v důsledku vládních opatření uzavřít svůj provoz. Podstatou tohoto návrhu mimo jiné je, že pronajímatel nebude oprávněn dát nájemci z nájmu výpověď, pokud se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného mezi 12. březnem 2020 a 30. červnem 2020. Dlužné nájemné je dle návrhu zákona nájemce povinen uhradit do 31. prosince 2020. Nestane-li se tak, pak pronajímatel již bude oprávněn nájem ukončit, a to s výpovědní dobou v délce pět dnů. Ke dni sepsání tohoto článku předmětný návrh zákona ještě nebyl schválen Senátem a nelze tedy ještě zcela vyloučit jeho případné úpravy, resp. pozměňovací návrhy.   

Malé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Studio Najbrt + Yveta Kroupová, Pohlednice Naše maso (Ambiente) | Zdroj: Studio NajbrtMalé prodejny se teď spoléhají na objednávky přes e-shop. Studio Najbrt + Yveta Kroupová, Pohlednice Naše maso (Ambiente) | Zdroj: Studio Najbrt

Mám i přes současný stav a jeho dopady nárok na sjednanou autorskou odměnu?

LUCIE: Obecně lze konstatovat, že došlo-li ze strany designéra k poskytnutí plnění řádně a včas dle podmínek sjednaných ve smlouvě, pak designér má právo na výplatu své autorské odměny. To ovšem nemusí platit ve všech případech, a proto vždy doporučuji konkrétní smluvní vztah blíže právně posoudit.  

Děkujeme za Vaši důvěru a otevřené sdílení Vaší situace. Věříme, že výše uvedené informace a návody Vám pomůžou. Zaznamenali jsme ale také dotazy, ve kterých se ptáte, jak v této situaci dál. Pokud tedy potřebujete konkrétní radu ke své aktuální situaci nebo pokud jste v článku nenašli odpověď na svůj dotaz, můžete se obrátit přímo na Lucii, která Vám ráda pomůže (kontakt viz odkaz níže).

JUDr. Lucie Kianková, BA

 

Mgr. Lucie Kianková, BA | Zdroj: archiv autorkyMgr. Lucie Kianková, BA | Zdroj: archiv autorky

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl & Partner jako šestý ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům. 

Související

Advokátka radí designérům. Jak na boj s plagiáty
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na boj s plagiáty

Lucie Brostíková - 28. 4. 2020 - 6 min.

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem
Ostatní

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem

Lucie Brostíková - 15. 11. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Lucie Brostíková - 24. 6. 2019 - 5 min.

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk
Móda a šperk

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Lucie Brostíková - 6. 3. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.
Design služeb

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Lucie Brostíková - 18. 10. 2018 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce
Produktový design

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Lucie Brostíková - 9. 8. 2018 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024