Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Česká architektura a její přísnost

... je název knihy, která dnes večer bude pokřtěna. Autorem je Rostislav Švácha.

"Padesát staveb 1989-2004"

Kniha je vůbec prvním pokusem u nás o vysvětlení, co je a jaká je soudobá česká architektura a snahou o nalezení převládající vývojové tendence oboru. Autorův přístup vychází z přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, který autor nazývá českou přísností, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989. Jádrem knihy jsou pak komentáře k 50 vybraným a chronologicky řazeným stavbám našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území ČR realizovaných po roce 1989. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického.

Vzhledem k záměru autora i vydavatele o prezentaci architektury jakou součásti národní kultury a dokladu života společnosti, jsou komentáře postaveny také na vyjádření autorů objektů, jejich kritiků i uživatelů a investorů. Poslední kapitolou knihy je stručná faktografie.

Faktu, že byl tento retrospektivní titul vydán souběžně v angličtině, a to při příležitosti vstupu České republiky do EU, bylo podřízeno také grafické řešení publikace. Kniha se tak stává nejen netradičním dokumentem vývoje oboru, ale i pro laické čtenáře srozumitelně podaným přehledem kvalitní soudobé české architektonické tvorby.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění AV ČR. Přednáší též dějiny architektury na Palackého univerzitě v Olomouci a Akademii výtvarných umění v Praze. Je autorem dalších titulů, např. Od moderny k funkcionalismu, Le Corbusier, The Architecture of New Prague, 1895-1945, Karel Teige 1900-1951 a Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923.

Posláním neziskové společnosti Prostor je upozorňovat na zajímavá řešení v oblasti stavitelství, architektury a designu s důrazem na práce současných českých autorů.

Partneři knihy: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Metrostav, Techo, PSJ Invest, Sipral, Nadační fond Arcus, Real Estate Karlín Group, Rodop, Stavební veletrhy Brno, Nadace Český literární fond, Průmstav

Rozsah knihy: 304 + 304 strany (50 staveb ve více než 300 fotografiích a 150 kresbách)
Grafické řešení: Mikuláš Macháček / Studio Najbrt
Vydavatel: Prostor – architektura, interiér, design, o. p. s.