Aktuální až mrazí. Studentka navrhla kryt před válkou, který má působit jako příjemný pokoj, a vyhrála Cenu děkana ČVUT

Natálie Finsterlová – Kryt, ateliér Sládek–Blank | Zdroj: ČVUT Natálie Finsterlová – Kryt, ateliér Sládek–Blank | Zdroj: ČVUT

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhlo na Fakultě architektury ČVUT slavnostní vyhlášení vítězů a vítězek druhého ročníku Ceny děkana. Porotci a porotkyně ocenili nejlepší ateliérové i teoretické práce uplynulého akademického roku. Práce jsou na FA ČVUT vystavené do 5. prosince.

Cílem soutěže je prezentovat excelentní tvůrčí práce a reflektovat kvalitu a směřování výuky na největší škole architektury v ČR. Novinkou druhého ročníku soutěže je soška od absolventky designu Kláry Janypkové, kterou předal děkan Dalibor Hlaváček všem oceněným.  

„Cena děkana byla založena teprve minulý rok, ale už se etablovala v životě fakulty. Mám ambici, aby pokryla co největší škálu studentských prací, které na naší škole vznikají. I proto letos přibylo ocenění prací prvních ročníků a teoretických semestrálních prací. Vedoucí prací na cenu nominovali téměř stovku projektů, z níž poroty vybraly 26 finalistek a finalistů a 6 vítězných prací. Všem srdečně gratuluji! Velmi mě potěšil i ohlas soutěže o podobu sošky pro vítěze a vítězky Ceny děkana. Přihlásilo se 30 návrhů, z nichž jsme vybrali magický celoskleněný artefakt ve tvaru budovy Fakulty architektury,“ říká Dalibor Hlaváček.

Soška od absolventky designu Kláry Janypkové | Zdroj: ČVUT Soška od absolventky designu Kláry Janypkové | Zdroj: ČVUT

Přehled vítězů

V kategorii Ateliérové práce prvního ročníku vyhrála Natálie Finsterlová s návrhem podzemního krytu – útočiště před válkou. Porota ocenila autorčinu práci se základními architektonickými tématy, která byla již použita v minulosti, a jejich uchopení novým způsobem.

Nejlepší ateliérový krajinářský projekt vypracovaly Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová. V práci se věnují krajině Rožmitálu pod Třemšínem a porotci vyzdvihli malé, chytré zásahy, které podporují prostupnost a obytnost krajiny a spolupráci krajinářky s architektkou.  

Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh se staly vítězkami v kategorii Urbanismus za Územní plán Milovic. Porota ocenila koncepční práci i prezentaci geneze koncepce. 

V kategorii Architektura se na prvním místě umístila Karolína Hausenblasová s návrhem Skleníku Na Brusnici. Komplexní a čitelný zásah do území, neokázalé terénní úpravy a kvalitní zpracování projektu – odůvodnila porota rozhodnutí. 

Nejlepší diplomní prací loňského roku na FA ČVUT je Úboč č. 34 – Institut paměti národa od Davida Fouda. Porotci ocenili citlivé a komplexní zpracování aktuálního tématu. 

Za autorku nejlepší teoretické semestrální práce zvolili Mariannu Páleníkovou. Zkoumání historie a potenciálu Domu Odborů Istropolis v Bratislavě se zhostila s precizností, porota vyzdvihla pečlivý badatelský přístup, kdy se autorce podařilo dohledat i dosud neznámé historické materiály. 

Vítěz a vítězky druhého ročníku Ceny děkana | Zdroj: ČVUT Vítěz a vítězky druhého ročníku Ceny děkana | Zdroj: ČVUT

O hodnocení ateliérových a diplomových projektů rozhodovala porota ve složení Dalibor Hlaváček, Jan Němeček, Tomáš Novotný, Jiří Opočenský, Lucie Vogelová a Markéta Zdebská. Teoretické práce hodnotili Dalibor Hlaváček, Josef Chybík, Petr Kratochvíl, Henrieta Moravčíková, Martin Pospíšil, Maria Topoľčanská a Petr Vorlík.

Porota se rozhodla neudělit cenu za design v kategorii ateliérových prací 2.–5. ročníku a v kategorii Věda a výzkum.

Cena děkana za ateliérový projekt prvního ročníku 

Natálie Finsterlová – Kryt, ateliér Sládek–Blank 

Autorská zpráva: Válka. Slovo, které v každém z nás vyvolává pocity úzkosti, strachu a nebezpečí. Před válkou se ovšem lze ukrýt do podzemního bunkru. V tom mém každé ze tří pater disponuje čtvercovým otevřeným prostorem a malými komůrkami, které jsou využity různým způsobem: jako místo pro spánek, jako koupelna, sklad. Po bunkru je možno se pohybovat po točitých schodech a výtahem, obojí vede až do chatky nad terénem, do které se dostává světlo pouze z vnitřního čtvercového atria. 

Natálie Finsterlová – Kryt, ateliér Sládek–Blank | Zdroj: ČVUT Natálie Finsterlová – Kryt, ateliér Sládek–Blank | Zdroj: ČVUT

Hodnocení poroty: Progresivní práce s tématem hradního půdorysu. Porotu fascinovalo inovativní převedení tohoto principu do podzemí a vytvoření bunkru jako útočiště před válkou. Autorka pracuje se základními architektonickými tématy, která byla již použita v minulosti, ale uchopila je novým způsobem. Použitím principu obsluhovaných a obsloužených prostor a definice jejich vzájemných proporcí vzniká příjemný prostor k pobývání. Projekt je aktuální, prostorově zajímavý a velmi kvalitně prezentovaný. 

Natálie Finsterlová – Kryt, ateliér Sládek–Blank | Zdroj: ČVUT Natálie Finsterlová – Kryt, ateliér Sládek–Blank | Zdroj: ČVUT

Cena děkana za ateliérový projekt 2. – 5. ročníku

Kategorie Architektura 

Karolína Hausenblasová – Skleník Na Brusnici, ateliér Císler–Milerová 

Autorská zpráva: Návrh vychází z charakteru současného stavu bastionů severního opevnění Prahy. Solitérní stavby, ruiny zdí, parkové úpravy a blízký kontakt s hradem. Nároží vnímám jako možnost propojení světů. Překročení hranice. Brusnice je předpolím Lumbeho zahrad, klesajících k Jelenímu příkopu. Při dobré vůli lze ze Střešovic dojít na Malostranskou prakticky jen zahradami. Probořené ohbí hradeb může být novou brankou do starého srdce Prahy. Veřejný skleník protahuje osu Jelení ulice. Narovnání tramvajové trati dle původní kurtiny rozšiřuje louku otevírající se výhledu na katedrálu sv. Víta. Stříbrná kolonáda obepíná poloprůhledný objem stavby, sloužící jako zastřešené zázemí parku. Leptané sklo společně s rostlinami za obálkou vytváří živý obraz promítající se na stěny parku. Zahrada v zahradě.  

Karolína Hausenblasová – Skleník Na Brusnici, ateliér Císler–Milerová | Zdroj: ČVUT Karolína Hausenblasová – Skleník Na Brusnici, ateliér Císler–Milerová | Zdroj: ČVUT

Hodnocení poroty: Práce představuje subtilní, ale přesto velmi komplexní a čitelný zásah do území, které si zcela jistě zaslouží kultivaci. Neokázalost, s jakou studentka tvaruje cestní sítě a úpravy terénu, navozuje jistou samozřejmost, se kterou lze návrh vnímat. Akcent v podobě veřejného skleníku/kavárny, drobného architektonického objektu s jednoduchým provozním řešením, je adekvátní a vytváří příjemné zázemí lokality. Návrh je navíc kvalitně a přehledně prezentován.

Karolína Hausenblasová – Skleník Na Brusnici, ateliér Císler–Milerová | Zdroj: ČVUT Karolína Hausenblasová – Skleník Na Brusnici, ateliér Císler–Milerová | Zdroj: ČVUT

Kategorie Krajinářská architektura 

Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová – Rožmitál pod Třemšínem, Cesty Jakuba Jana Ryby, Krajinou rybničního půlměsíce, ateliér Salzmann–Bečvářová

Autorská zpráva: V Rožmitálu pod Třemšínem pro nás byla od první chvíle tématem voda. Není proto divu, že jsme si jako zadání vybraly právě rybniční soustavu, která protkává katastrální území napříč. Chceme přiblížit lidi k vodě, vodu k lidem. S návrhem jednotlivých minimálních zásahů souvisela i nová cestní síť, na kterou jsme navázaly protierozní opatření, která by na orné půdě dokázala vodu zdržet. 

Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová – Rožmitál pod Třemšínem, Cesty Jakuba Jana Ryby, Krajinou rybničního půlměsíce, ateliér Salzmann–Bečvářová | Zdroj: ČVUT Lucie Flanderková a Jessica Kleistnerová – Rožmitál pod Třemšínem, Cesty Jakuba Jana Ryby, Krajinou rybničního půlměsíce, ateliér Salzmann–Bečvářová | Zdroj: ČVUT

Hodnocení poroty: Autorský tým navrhl malé chytré zásahy, které podporují prostupnost a obytnost krajiny. Práce je poutavě a srozumitelně prezentována. Porota také oceňuje týmovou práci krajinářské architektky s architektkou. 

Kategorie Urbanismus

Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh – Územní plán Milovice, ateliér Šindlerová 

Autorská zpráva: Projekt územního plánu Milovice vychází z urbanistického projektu letního semestru 2021. Projekt byl založen na vizi vytvoření dvojměstí Milovice – Lysá nad Labem. Podrobně se zabýval pouze centrální částí města s největšími nedostatky v rozmezí mezi železniční stanicí a východním cípem Benátecké Vrutice. Návrh územního plánu pojímá celé území obce Milovice včetně oblasti Božího Daru. Územní plán umožňuje další rozvoj Milovic v rozvojových plochách. Dochází k doplnění ploch občanského vybavení, zapojení města do širší krajinné sítě a vytvoření souvislé kvalitní sítě veřejných prostranství s využitím stávajících kvalit území a jejich podporou. 

Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh – Územní plán Milovice, ateliér Šindlerová | Zdroj: ČVUT Karolína Čechová a Victoria Cheremnykh – Územní plán Milovice, ateliér Šindlerová | Zdroj: ČVUT

Hodnocení poroty: Projekt přináší do plánování koncepční práci se strukturou sídla, dopravní infrastrukturou i uspořádáním krajiny. Širší hodnoty pak zdařile převádí do detailního řešení. Porota ocenila i prezentaci geneze koncepce, která je cenná při obhajobě projektu před zadavatelem.

Cena děkana za diplomní práci 

David Foud – Úboč. 34 – Institut Paměti národa, ateliér Hradečný–Hradečná

Autorská zpráva: Diplomní práce se zabývá řešením Institutu Paměti národa pro Plzeňský kraj umístěným do venkovské usedlosti v obci Úboč na Domažlicku, která byla jedním z mnoha statků postižených perzekucemi v 50. letech 20. století. Návrh využívá stávající objekty a doplňuje je o podzemní i nadzemní objekty koncipované do jednoduché formy, které propojují stavby do jednoho celku. Dochází ke konverzi jednotlivých stávajících staveb, ale zároveň zůstává zachován autentický vzhled objektů bez výrazných vnějších zásahů, jako nositel paměti místa. Součástí návrhu je audiovizuální expozice Institutu Paměti národa a prostory pro vzdělávání. 

David Foud – Úboč. 34 – Institut Paměti národa, ateliér Hradečný–Hradečná | Zdroj: ČVUT David Foud – Úboč. 34 – Institut Paměti národa, ateliér Hradečný–Hradečná | Zdroj: ČVUT

Hodnocení poroty: Porotci ocenili citlivé a komplexní zpracování aktuálního tématu, kdy jsou očištěné historické struktury kultivovaně doplněny o prvky soudobé architektury. 

Cena děkana za teoretickou semestrální práci 

Marianna Páleníková – Dom Odborov Istropolis v Bratislave – Revitalizácia ikony slovenskej povojnovej architektury, vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Efler

Autorská zpráva: Diplomová práca ponúka víziu revitalizácie komplexu Istropolis so zameraním na Dom Odborov. Súbor je upravený pre funkčné požiadavky Kultúrneho a kongresového centra. V snahe ponúknuť stratégiu na prácu s architektúrou druhej polovici dvadsiateho storočia je ponúknutý návrh pre širšiu zónu ako aj pre samostatný objekt. Sú použité prístupy adaptácie na novú funkciu, revitalizácie pôvodného konceptu ako aj kontextuálna dostavba. Návrh zahŕňa riešenie priľahlého verejného priestoru, nový koncept komunikácie a funkčného rozloženia. Cieľom je citlivá architektúra, ktorá zachová a rozvinie kvality pôvodného konceptu pre potreby budúcej doby.

Marianna Páleníková – Dom Odborov Istropolis v Bratislave – Revitalizácia ikony slovenskej povojnovej architektury, vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Efler | Zdroj: ČVUT Marianna Páleníková – Dom Odborov Istropolis v Bratislave – Revitalizácia ikony slovenskej povojnovej architektury, vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Efler | Zdroj: ČVUT

Hodnocení poroty: Práce z několika úhlů podhledu zkoumá historii, podobu a potenciál významného architektonického souboru Istropolis v Bratislavě. Soustředí se na urbanistické a prostorové souvislosti, použité materiály, konstrukce, design a výtvarná díla, a podává tak plastický obraz nejen o stavbě samé, ale i o dobových ambicích do ní vložených. Porota ocenila precizní, vyváženou strukturu textu, jazykovou vytříbenost i pečlivý badatelský přístup studentky, které se i přes pozornost upřenou na Istropolis mnoha odborníky podařilo dohledat dosud neznámé historické materiály. Respekt si studentka vysloužila i svou morální integritou a energií, kterou vložila do studia (a následně návrhu revitalizace) stavby, jejíž osud byl už v době této práce zpečetěn.  

Související

Umění, design a řemesla mezi sebou nemusí soupeřit. Cenu Designbloku si odnesla sklářská výtvarnice Lada Semecká, Jiří Krejčiřík a Ravak
Ostatní

Umění, design a řemesla mezi sebou nemusí soupeřit. Cenu Designbloku si odnesla sklářská výtvarnice Lada Semecká, Jiří Krejčiřík a Ravak

Redakce Czechdesign - 10. 10. 2022 - 6 min.

Zavolat jen záchranku nestačí. Adrián Gubrica navrhl aplikaci pro výuku první pomoci, která může zachránit život
Grafický design

Zavolat jen záchranku nestačí. Adrián Gubrica navrhl aplikaci pro výuku první pomoci, která může zachránit život

Andrea Juckem - 27. 5. 2022 - 9 min.

Místo papučí vymyslel multifunkční minilyže. S návrhem Bigfoot vyhrál Vojtěch Veverka Národní cenu za studentský design 2021
Produktový design

Místo papučí vymyslel multifunkční minilyže. S návrhem Bigfoot vyhrál Vojtěch Veverka Národní cenu za studentský design 2021

Anna Novák - 23. 2. 2022 - 11 min.

jelínek
Kavelky MYP 2024