Advokátka radí designérům. Jak na boj s plagiáty

Ilustrační foto, švýcarská značka Vitra bojuje s častým plagiátorstvím svých výrobků. | Zdroj: vitra.com Ilustrační foto, švýcarská značka Vitra bojuje s častým plagiátorstvím svých výrobků. | Zdroj: vitra.com

Nedávno jsem od jednoho klienta obdržela dotaz, co udělat pro to, aby jeho autorské dílo nebylo zkopírováno. Posouzení této otázky mě přivedlo k zamyšlení, jak moc je důležité, aby měl autor alespoň základní znalosti o tom, jaké instituty mu nabízí právní řád, stane-li se jeho autorské dílo cílem plagiátorů. Základní shrnutí mé odpovědi bych proto ráda sdílela i s vámi.

Rizikům se nevyhneme

Ano, nabízí se možnost své dílo utajovat, s nikým a nikde o něm nemluvit a nikde ho nevystavovat. Tato varianta ale nebude pro většinu autorů vůbec přijatelná. Zcela pochopitelně. Svou autorskou tvorbu má totiž naopak každý autor zájem představovat veřejnosti, pokud možno co nejvíce. Jen tak může autor upevnit své postavení na trhu a dostat svou tvorbu nejen do povědomí svých zákazníků. Ve světě designu, architektury, volného či užitého umění i grafiky platí o to víc, že důležitý je výsledek – autorské dílo. A tedy i jeho prezentace. 

Ilustrační foto, Studio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha | Zdroj: Studio NajbrtIlustrační foto, Studio Najbrt, nová vizuální identita Národní galerie Praha | Zdroj: Studio Najbrt

Vzhledem k této skutečnosti je zřejmé, že zajištění absolutní prevence případného zásahu do autorských práv je velmi obtížná a v některých případech i nemožná. K celé problematice je tedy nutno přistoupit reálně a vzít v úvahu riziko (ať už bude dle okolností konkrétního případu minimální nebo naopak více pravděpodobné), že k okopírování díla třetí osobou může dojít a být na takovou situaci připraven.

Jaké právní nástroje využít?

Skutečnost, že není možné spolehlivě zajistit preventivní ochranu před zásahy do autorských práv, však v žádném případě neznamená, že právní předpisy neposkytují autorskému právu dostatečnou právní ochranu. Ačkoli v autorském zákoně ani v jiných českých právních předpisech nenajdeme pojmy jako plagiátorství či plagiát ani jejich definici, lze konstatovat, že platná právní úprava poskytuje poměrně účinné nástroje obrany proti této nelegální činnosti

Ilustrační foto, odhalený plagiát benzínové pumpy na Karlíně | Foto: idnes.czIlustrační foto, odhalený plagiát benzínové pumpy na Karlíně | Foto: idnes.cz

Pokud se stane, že někdo jiný okopíruje dílo autora anebo je tu odůvodněná hrozba, že se tak stane, pak by měl být autor bdělý při ochraně svých práv a bezodkladně zasáhnout. Lze doporučit pokusit se nejdříve o mimosoudní řešení věci a vyzvat rušitele k upuštění od protiprávního jednání a odstranění závadného stavu s poskytnutím krátké časové lhůty pro sjednání nápravy.

Podání žaloby a další cesty jak vymáhat svá práva

V případě, že rušitel ve stanovené lhůtě nereaguje a není možné věc mezi stranami vyřešit jinak, pak může následovat podání žaloby k příslušnému soudu s návrhem na vydání předběžného opatření. Předběžné opatření slouží k prozatímní úpravě poměrů mezi stranami, než je ve věci vydáno konečné rozhodnutí soudu. Žalobou se autor může domáhat určení svého autorství, zákazu ohrožení svého práva například ve formě zákazu neoprávněné výroby či dovozu napodobeniny nebo zákazu neoprávněné reklamy. Autor má právo rovněž požadovat mimo jiné sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněně zhotovené napodobeniny, o její ceně či sdělení údajů o osobách, kterým byly napodobeniny určeny. Tyto informace přitom autor může požadovat vůči tomu, kdo má nebo měl plagiát u sebe, kdo byl součástí distributorské sítě i vůči tomu, kdo plagiát vyrobil. 

Mezi další možnosti obrany, které právní řád autorovi k ochraně svých práv poskytuje, je právo na odstranění následků neoprávněného zásahu. Toho lze docílit například stažením plagiátu z obchodování či z jiného užití anebo zničením plagiátu včetně zničení nástrojů či materiálů, které byly ke zhotovení plagiátu užity. Samozřejmě jsou tu i další nároky autora, které mohou být žalobou uplatněny, ať už se jedná o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (i v penězích), zveřejnění omluvy či například náhradu škody. 

Ilustrační foto, velikost srdce ve znaku písma AVU Variable | Zdroj: 20YY DesignersIlustrační foto, velikost srdce ve znaku písma AVU Variable | Zdroj: 20YY Designers

Nastat může i situace, že rušitel je neznámý či nekontaktní. I v těchto případech se však lze účinně bránit pomocí výše uvedených kroků a obrátit se s některými nároky například na konečného prodejce či distributora. Ze své praxe mohu potvrdit, že lze takto, při prověřování distributorské sítě napodobenin, „procestovat“ i celý svět. Prozatím se nám ale vždy povedlo se na nějaký článek celého řetězce dostat, v zastoupení klienta ho kontaktovat a práva klienta účinně hájit. 

Své autorství je nutné doložit

Ze své zkušenosti musím závěrem konstatovat, že vedle samotné produkce tvůrčí činnosti je stejně tak důležité soustředit se na její ochranu. O plagiát se totiž může jednat nejen tehdy, jde-li o kopii celého díla, ale také je-li zkopírována pouze jeho část. Mezi řádnou ochranu svých práv se přitom řadí nejen monitoring trhu a možných zásahů, ale také zaznamenávání a ukládání všech podkladů, které prokazují autorství, včetně důkazů reflektujících dobu, kdy dílo vzniklo. V případě sporu bude totiž primárně na autorovi, aby prokázal, že právě on je skutečným autorem díla a aby svá tvrzení podložil relevantními důkazy.

JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka

Mgr. Lucie Kianková, BA | Zdroj: archiv autorkyMgr. Lucie Kianková, BA | Zdroj: archiv autorky

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl&Partner jako sedmý ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům. 

Související

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem
Ostatní

Advokátka radí designérům. Jak správně nastavit vztah mezi designérem a objednatelem

Lucie Brostíková - 15. 11. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Lucie Brostíková - 24. 6. 2019 - 5 min.

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk
Móda a šperk

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Lucie Brostíková - 6. 3. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.
Design služeb

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Lucie Brostíková - 18. 10. 2018 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce
Produktový design

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Lucie Brostíková - 9. 8. 2018 - 7 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024