Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce

Zajistit si místo ve světě designu dá práci. Napomoci k tomu ale může vlastní značka. Pokud o něčem takovém designér uvažuje, lze zcela jistě doporučit myslet dopředu a včas ji právně ochránit. Bez toho se totiž to, co bylo pracně budováno, může rychle rozplynout. Přinášíme vám první várku rad a odborný pohled advokátky Lucie Kiankové.

Právní ochrana značky je představována ochrannou známkou. Ochranná známka je nástroj, který zajistí svému majiteli výlučné právo svou značku nebo logo užívat a kromě některých zákonných výjimek současně omezí jiného v jejím užívání nebo v užívání jiné shodné či podobné značky. V souvislosti s ochrannou známkou je samozřejmě nutno brát v potaz mnoho právních aspektů. Níže však představíme prvních pět z deseti kroků, které mohou dát designérům směr, jak se na cestě k vlastní značce lépe orientovat.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Ateliér designu oděvu a obuvi všupIlustrační foto, zdroj: Facebook Ateliér designu oděvu a obuvi všup

Krok č. 1
Chce to nápad.

Vlastní značku může tvořit téměř cokoli; tedy za předpokladu, že člověk stojí pevně nohama na zemi a naplní určité požadavky stanovené právními předpisy. To vše proto, aby nápad v podobě vlastní značky mohl být také úspěšně právně podložen, a to v podobě ochranné známky. Vymezit to, kdy člověk ve vztahu k nápadům o vlastní značce už moc létá lze dovodit z právní praxe anebo soudních rozhodnutí.

Při snaze o registraci ochranné známky bohužel neuspěje ten, jehož značka by měla pouze vonět anebo mít podobu světelné projekce. Naopak právní ochranu získá taková značka, kterou bude (mimo jiné náležitosti) tvořit slovo, kresba, písmeno, podpis, číslice, obrázek či kombinace těchto prvků. Tím ale není výčet možností, od kterých se může nápad na vlastní značku odvíjet, vyčerpán. Vlastní značku mohou tvořit 3D označení jako jsou tvary výrobků, hudební znělky a po splnění dalších požadavků pak například i konkrétní barvy.

Aby ovšem vlastní značka spadala pod zákonnou definici ochranné známky a byla ji tedy poskytnuta právní ochrana, pak dle současné právní úpravy musí být navíc schopna grafického znázornění. To znamená, že značka musí být nějakým způsobem vizuálně ztvárněna, a to ať znaky, čárami či jinými grafickými prvky. V případě uvedené hudební znělky se tento požadavek naplní předložením notového zápisu.

Při vymýšlení vlastní značky lze tedy doporučit vzbudit v sobě tvořivost a nezapomenout, že vlastní značka by se měla dát nakreslit, napsat či jinak vizuálně zobrazit.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Fashion design FDULS PlzeňIlustrační foto, zdroj: Facebook Fashion design FDULS Plzeň

Krok č. 2
Musím si vybrat.

Chtělo to vybrat si směr. Stalo se – je z Vás designér. To je ovšem ve vztahu k vlastní značce moc obecné. Jinými slovy, tak jako bylo potřeba vybrat konkrétní oblast designu, ve které se designér realizuje, tak i vlastní značka, má-li být úspěšně registrována jako ochranná známka, musí být spojena s konkrétními výrobky anebo službami. Ochranná známka totiž nemůže existovat jen tak sama o sobě.

Obavy, že se kreativita designéra spojením ochranné známky s konkrétními výrobky anebo službami, omezí, jsou zbytečné. Volbu postačí provést v souladu s příslušnými třídníky pouze obecně. Například módní designér zvolí třídu výrobků - oděvy a obuv, produktový designér například třídu výrobků - nábytek a grafický designér třídu služeb - propagační činnost a reklama.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Ateliér designu oděvu a obuvi všupIlustrační foto, zdroj: Facebook Ateliér designu oděvu a obuvi všup

Krok č. 3
Mám to. Stačí to?

Je-li nápad na vlastní značku na světě, nemusí být ještě vyhráno. Zásadní totiž je, že ochranná známka musí mít rozlišovací způsobilost. Tím se potvrzuje, jak důležité při vytváření vlastní značky jako budoucí ochranné známky je její spojení s konkrétními výrobky nebo službami (viz Krok č. 2 výše). Vlastní značka totiž musí být schopna odlišit výrobky (služby) jednoho designéra od výrobků (služeb) jiných designérů.

Pro představu by vlastní značka neměla být tvořena jen běžně užívaným slovem jako například slovem design. Rozlišovací schopnost dává vlastní značce jistě i její tvůrčí grafické zpracování, které odpoutá pozornost od popisného významu vlastního označení. Z toho tedy plyne, že ani označení, které pouze popisuje vlastnosti výrobků (služeb) designéra nebude s úspěchem chráněno jako ochranná známka. Stejně tak označení klamavé nebo nemravné.

Na paměti je navíc nutno mít i to, že rozlišovací schopnost vlastní značky jde ruku v ruce s požadavkem, aby vlastní značka nebyla zaměnitelná se značkou jiného designéra. V tomto případě nebude do rejstříku ochranných známek zapsáno ani takové označení, u kterého je pouze pravděpodobné, že by mohlo být zaměněno s jinou ochrannou známkou. Jak tedy na to? Vyhrává originalita a nevšednost.

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Ateliér Design keramiky FUD UJEP Ilustrační foto, zdroj: Facebook Ateliér Design keramiky FUD UJEP

Krok č. 4
Jak daleko sahají mé ambice.

Pro zajištění právní ochrany vlastní značky je neméně důležité si promyslet, na jakém trhu bude designér pod vlastní značkou vystupovat. Čím větší budou ambice designéra, tím širší by měla být i právní ochrana. Pokud tedy bude designér působit pouze na českém trhu, vystačí si s ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví pro území České republiky. Je to málo? Vlastní značku lze chránit například i v rámci celé Evropské unie či v dalších státech světa.

Jednou ze zásad známkového práva je, že ochranná známka je chráněna na území toho státu, který ochranu poskytl. Při vytváření vlastní značky lze proto doporučit vzít úvahu i to, kde bude designér své výrobky nebo služby poskytovat. Jde to ale i postupně. S vlastním rozvojem může být územní rozsah ochrany vlastní značky rozšiřován, třeba i stát po státu.

Krok č. 5
Už to stačí?

Důvěřovat své tvůrčí schopnosti, ale raději si ji prověřit. Vlastní značka, byť se zdá být dostatečně originální, ještě také nemusí být úspěšně zaregistrována jako ochranná známka. Není totiž vyloučeno, že s podobnou značkou už přišel někdo jiný. Lze tedy doporučit si značku ověřit nejen v rejstříkách ochranných známek (ať v tom českém, evropském či v jiných rejstříkách cizích států), ale také důkladně prozkoumat internet, a to včetně doménových jmen. Shodná doména totiž může například překazit plány na založení vlastního e-shopu.

JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka

Mgr. Lucie Kianková, BA. Zdroj: archiv autorky.Mgr. Lucie Kianková, BA. Zdroj: archiv autorky.

Článek vznikl ve spolupráci s Rödl&Partner jako první ze série článků s právní tématikou a praktickou pomocí designérům.  

Související

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček
Produktový design

Advokátka radí designérům. Jak na design hraček

Lucie Brostíková - 24. 6. 2019 - 5 min.

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk
Móda a šperk

Advokátka radí designérům. Jak na autorský šperk

Lucie Brostíková - 6. 3. 2019 - 6 min.

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.
Design služeb

Advokátka radí designérům. 10 kroků k vlastní značce II.

Lucie Brostíková - 18. 10. 2018 - 6 min.

výstava czd
web expo
SHOP Snoubení
job lab 2024