Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

IPR hledá zpracovatele koncepce Hradebního korza

Soutěž byla ukončena
Deadline: 17. červen 2019, 10:00
Odměna: Předpokládaná maximální hodnota zakázky je 1 000 000 CZK bez DPH
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Nabídky
Odkaz: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=234520

Hradební korzo, foto: Petr Topič, MfD Hradební korzo, foto: Petr Topič, MfD

Hradební korzo propojí a kultivuje úsek od Národní třídy po Revoluční. Jedná se o systematickou revitalizaci ulic, které se nachází v území bývalých staroměstských hradeb. Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Koncepci Hradebního korza.

O Hradebním korzu

Hradební korzo se rozpíná od Mostu Legií u Národního divadla, až po Štefánikův most u Revoluční ulice. Cílem je zvýšit přístupnost nábřežních částí území a zkvalitnit významné městské třídy, jako je například ulice Na Příkopě nebo 28. října. Zlepší se zejména podmínky pro chodce, cyklisty a městskou hromadnou dopravu. Práce na projektu budou trvat rok.

„Hradební korzo je nepochybně jedno z nejvýznamnějších míst v Praze. V posledních letech se mu ovšem nedostávalo potřebné pozornosti, což se bohužel odrazilo na kvalitě veřejných prostranství. Je velmi důležité, aby vznikla koncepce, která představí ucelenou vizi o tom, jak se třída stane prostupnějším, příjemnějším a celkově lépe fungujícím místem,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora a radní pro územní rozvoj.

Koncepce Hradebního korza bude fungovat jako nadřazený dokument, který bude zavazovat jednotlivé menší projekty v rámci řešeného území. Princip návrhu se bude soustředit na užívání území, proměnu fyzického prostoru a na stanovení akčního plánu, který bude vymezovat časový a finanční rámec jednotlivých změn.

Více informací naleznete na webu iprpraha.cz/koncepcehradebnikorzo.

Mezi hlavní cíle koncepce patří:

 • Revitalizovat a zkvalitnit veřejná prostranství hlavní městské třídy – zaměření zejména na povrchy, mobiliář, zeleň a vizuální smog
 • Navrhnout nové trasy a cesty pro chodce a cyklisty
 • Podpořit kulturní aktivity a umění ve městě
 • Optimalizovat dopravní režim a zásobování města
 • Prověřit možnost tramvajové dopravy
 • Vytvořit harmonogram jednotlivých změn a rekonstrukcí

Celý projekt bude konzultován napříč všemi dotčenými aktéry v území, jako je například městská část Praha 1, Dopravní podnik, Technická správa komunikací nebo Národní památkový ústav.

Koncepce bude v souladu se strategickými dokumenty města, zejména pak s Manuálem tvorby veřejných prostranství, Pražskými stavebními předpisy a Strategickým plánem.

Podání nabídek

Kompletní znění výzvy naleznete na webu tenderadrena.cz.

V každém týmu musí být zastoupen architekt, krajinářský architekt a dopravní inženýr.

Účastník je povinen předložit nabídku písemně, zpracovanou v českém jazyce. Nabídka musí být předložena v jednom vyhotovení a musí být vlastnoručně podepsána oprávněnou osobou. Zadavatel doporučuje listy nabídky sešít a očíslovat.

SOUČÁSTI NABÍDKY:

 1. identifikační údaje účastníka (viz. výzva)
 2. cenová nabídka (HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM č. 1),
 3. portfolio (HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM č. 2),
 4. profesní přístup k přípravě koncepce (HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM č. 3),
 5. podepsané čestné prohlášení, které tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást výzvy.
 6. vyplněná smlouva o dílo, která tvoří jako příloha č. 4 nedílnou součást výzvy,
 7. dokumenty prokazující profesní způsobilost a technickou kvalifikaci.

HODNOCENÍ

Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jako hodnotící kritérium nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality, a to v souladu s níže uvedenými kritérii.

 1. Celková nabídková cena bez DPH – váha 30%
 2. Portfolio – váha 40%
 3. Profesní přístup – váha 30 %

Celkový součet jednotlivých kritérií je 100%.

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem je 1 000 000 CZK bez DPH.

Účastník podá svou nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace osobně, poštou či kurýrní službou tak, aby byla nabídka zadavateli doručena na níže uvedenou adresu nejpozději do 17. 6. 2019 do 10:00.

Adresa zadavatele: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace – PODATELNA, Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město.

Kompletní znění výzvy naleznete na webu tenderadrena.cz.

Další soutěže

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Deadline: 2. únor 2022
Odměna: 1 000 USD (~ 21 600 Kč)
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design
Příležitosti: Výstavy Soutěže