Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Web:
http://fud.ujep.cz/

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Ústí nad Labem

Oborové zaměření:

Popis školy

Fakulta umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytuje ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění. Propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami. Vytváří tak komplexní kreativní prostředí, které ve své tvůrčí umělecké a badatelské činnosti zároveň hraje aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním a mezinárodním kontextu. Jejími pedagogy jsou špičkové osobnosti současného českého designu.

Pedagogové

Jan Čapek, Jan Fišer, Antonín Tomášek, Jan C. Löbl, Robert Vlasák a Jan Krtička, Marcel Mochal, Karel Míšek, Michal Slejška, Pavel Beneš, Miroslav Vojtěchovský

Absolventi

Anna Marešová; Věra Kunhartová-Zdravý Design; Tomáš Rejmon; Šimon Kern; Miroslav Nachlinger-Studio Revír; Markéta Držmíšková+Petr Hák; Jan Čapek; Roman Šedina; Kateřina Žaludová; Zuzana Králová; Veronika Šindelářová; Jitka Skuhravá-Kamencová; Irena Czepcová+Eva Nováková+Dagmar Petrovická / Penocze; Kateřina Šachová+Filip Šach - Papelote; Jakub Hrdlička+Barbora Kicovová+Barbora Páníková+Adéla Bierbaumer+Magdalena Gurská - ilustrátorská skupina Nýbrž; František Kast - Page Five; Patrik Atczak; Tomáš Hrůza+Petr Hrůza - ArtMap; Jakub Vlček - Punctum Images

Další školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové