J. Hybner: Stavíme knižní vazbu, zdroj: J.Hybner J. Hybner: Stavíme knižní vazbu, zdroj: J.Hybner

Tištěná kniha nekončí aneb „Stavíme knižní vazbu“ – Jan Hybner

Tuhle knihu nečtěte, ta se totiž číst nedá, jen studovat. Ano, je určena k pozornému a soustředěnému studiu těm, kteří se chtějí stát „knihařem snadno a rychle“, ale nejen pro ty.

Publikace už svým podtitulem jasně naznačuje svůj primární účel – Teorie knižní vazby pro studenty VŠUP. Neznamená to ale, že by nemohla skvěle poučit i nestudenty.  Drobná knížečka systematicky a stručně popisuje konstrukční prvky knižní vazby, definuje knižní vazbu a popisuje funkce knižní vazby, hlavní těžiště knihy ale tkví v popisu vývoje konstrukcí knižní vazby, od pradávných dob po současnost, včetně strojní výroby. Zní to odborně, ale mohou ji díky stručné a systematické koncepci číst i neodborníci.

Knižní vazba je estetický prvek

Autor knihy chápe knižní vazbu jako estetický prvek a není možné s ním nesouhlasit. Zajímavé je sledovat, jak se knižní vazba vyvíjela a kde se berou ty současné podoby a typy vazby knih. Málokdo víme, že tento vývoj byl ve své podstatě ukončen už dávno.

Zaměření na výuku konstrukce knižní vazby jako na výuku estetického prvku uměleckořemeslného objektu je pro autora knihy, J. Hybnera, zásadní. Tento pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové vychází z bohatých zkušeností při vlastní tvůrčí práci či při výuce a knihu tomu přizpůsobuje. Jeho pozornost je zaměřena na konstrukce knižních vazeb z prvního tisíciletí našeho letopočtu, kdy byl zahájen a v podstatě i ukončen vývoj knižní vazby do podoby, jakou známe dnes. Vývoj konstrukce knižní vazby navíc uvádí do širších historických souvislostí.

Publikace popisuje konfrontaci knižní vazby Východu a Západu, která vedla k vývoji konstrukčních prvků do nové podoby. Autor tak dokládá souvislost vzniku nových knižních forem s kulturně-společenskými událostmi a část knihy také věnuje některým méně známým pojmům z oboru filosofie a náboženství, např. nestoriánství  nebo manicheismu.

Vaší pozornosti by nemělo uniknout, jak autor v souvislosti s aktuálním vývojem zdůrazňuje, že s nástupem elektronických nosičů záznamu tištěná kniha nekončí. Naopak, s digitalizací se pro tištěnou knihu otevírá nový prostor, který pro tradiční tištěné knihy dovoluje stát se více než dříve uměleckým objektem, předmětem estetického zájmu a výtvarného zpracování.  

Proč tuto knihu číst?

Nebudu tu hořekovat nad stavem současné knižní kultury na tuzemském trhu a apelovat na to, že estetická podoba a výtvarné zpracování by zasloužilo povýšit. Bylo by to skrze tento článek příliš naivní a tak si dovolím jen jednu věc, doporučení.  Zkuste se na knihu, běžný nosič záznamu, podívat i jako na umělecký předmět. Publikace Stavíme knižní vazbu vám v tom může snadno pomoci. Je přehledná a stručný souhrnný přehled vědomostí o konstrukci knižní vazby popisuje srozumitelně i pro laiky, kteří nejsou v oboru knižní vazby přesně zorientováni. Vznik a vývoj konstrukce knižní vazby je vysvětlen v širších souvislostech a přehled množství různých podob může být inspirací pro pojetí knihy jako estetického předmětu.

 Nechystám se stát knihvazačem, pro mne osobně proto byly z této publikace zásadní informace související spíš s historickým kontextem. Tušili jste např., že v judaismu je adjustace textů formou svitku dosud považována za náboženský sebeidentifikační prvek, vymezující se proti křesťanským formám?

Co je tu navíc?

Publikace Stavíme knižní vazbu je pro Jana Hybnera knihou autorskou. Je autorem obsahu, autorem grafické úpravy, sazby, i autorem technických ilustrací a samozřejmě i knižní vazby. Svoji profesionalitu v oboru nakonec dokládá i v tiráži, kde uvádí i font, kterým je text vytištěn a je uveden i konkrétní druhy papíru, který je pro knihu použit. Což mne vždy potěší. Nebývá to zvykem a já osobně si takových poznámek závěrem cením.

……………………………………………
Mgr. Jan Hybner je asistentem pro obor knižní vazba na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dosud připravil k vydání dva svazky edice Knihařem snadno a rychle, a to Brožuru (UMPRUM 2010) a Knižní vazby z Dunhuangu (UMPRUM 2011), které se staly bestsellery.

Galerie

Další články