Investujte do právní ochrany vašeho designu

Kromě jasné a čitelné korporátní identity, vzbuzení emocí zákazníků i možnosti odlišit se od konkurence vám design nabízí možnost zhodnocení podniku. Trend růstu hodnoty nehmotných firemních statků je evidentní. Design přináší nehmotná aktiva a inovace. Proto stojí za to investovat do designu a jeho právní ochrany.

Vývoj hodnoty hmotných a nehmotných statků během 30 let

Zdroj: Russel, I. 2007. „Intellectual assets management.“ Pp. 263–269, in Jolly, A., Philpott, J. (eds.). The Handbook of Intellectual Property Management. 1st Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.  Zdroj: Russel, I. 2007. „Intellectual assets management.“ Pp. 263–269, in Jolly, A., Philpott, J. (eds.). The Handbook of Intellectual Property Management. 1st Edition. London and Philadelphia: Kogan Page.

Licenční ujednání s autorem designu a vypořádání autorských práv k užívání designu (autorského díla) vytváří hodnotný základ pro další zhodnocování firemních aktiv prostřednictvím průmyslověprávní ochrany. Pro strategické plánování je důležitá promyšlená strategie ochrany duševních a průmyslových práv. To je váš úkol. Úkolem designéra je vytvořit pro naplňování této politiky kvalitní materiál, čehož dosáhne díky těmto prostředkům:

grafika: autorka článkugrafika: autorka článku


 

autorskoprávní ochrana → průmyslověprávní ochrana, grafika: autorka článkuautorskoprávní ochrana → průmyslověprávní ochrana, grafika: autorka článku

Autorskoprávní ochrana je zajištěna licencí (chrání tvůrčí či umělecké ztvárnění ideje). Licence může být buď výhradní nebo nevýhradní.

Licence výhradní
Licence se poskytuje jako výhradní nebo nevýhradní. V případě výhradní licence poskytovatel (autor, grafi k, designér) nesmí poskytnout tutéž licenci třetí osobě. V praxi to znamená, že pokud se s autorem dohodnete (písemnou smlouvou!), že vám poskytne výhradní licenci, nesmí stejný návrh (fotografi i, studii a další výsledky tvůrčí duševní činnosti) poskytnout nikomu dalšímu. Autor je oprávněn opětovně použít návrh po skončení trvání licence. Autor však zpravidla neporušuje výhradní licenční práva, když prezentuje své návrhy v rámci portfolia svých děl – za účelem reklamy a propagace vlastní osoby autora, případně k výstavním účelům. Je dobré, když tuto problematiku ošetřuje licenční smlouva.

Licence nevýhradní
V případě nevýhradní licence je jednak poskytovatel (autor, grafi k, designér) oprávněn sám vykonávat licenční práva, a dále je oprávněn poskytnout tutéž licenci dalším osobám. Podle zákona platí přednost nevýhradní licence. To znamená, že autor v případě absence výslovné výhradní licence může návrh, grafi ku nebo fotografi i použít a poskytnout někomu jinému. Nevýhradní licence je obvykle levnější než licence výhradní.

Doba platnosti autorského práva je striktně omezena. Osobnostní autorská práva trvají po dobu autorova života, majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Průmyslověprávní ochrana se dělí na několik částí:

1. Ochranné známky
Chrání označení používané ve vztahu k výrobku či službě.

2. Průmyslový vzor
Chrání technické řešení, resp. vzhled výrobku.

3. Patentové právo
Chrání vynálezy, které jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Doba platnosti ochranných známek je neomezeně dlouhá, pokud je neustále využívána a jsou pravidelně placeny poplatky příslušným úřadům. Průmyslový vzor je možné registrovat na 5 let a dá se opakovaně obnovit až na celkem 25 let. Patent je omezen dobou 20 let. 

grafika: autorka článkugrafika: autorka článku

A nezapomínejme, že kvalitní design ovlivňuje i sociální a kulturní aspekty života. Kultivuje prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme nebo trávíme volný čas.

Článek vychází z publikace Proč design?, jejímiž autory jsou Jiří Hanek, Tereza Bredlerová, Jana Vinšová, Kamila Matějková a Filip Dědic. Publikaci vydala organizace PROTEBE live ve spolupráci s CZECHDESIGN v roce 2013 v rámci projektu Lifenetdesigning . Představuje design a jeho zavádění do praxe firmám, neziskovým a veřejným organizacím, poskytuje praktické rady i příklady dobré praxe.

Galerie

Další články